OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvalve_avi.dll

Thể loại: Portal 2 - Prelude
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 112 Kb
Ngày tập tin: 10.10.2007 13:37
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt valve_avi.dll:


Sao chép tập tin valve_avi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu valve_avi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép valve_avi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép valve_avi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 valve_avi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
valve_avi.dll
117kb.
14.03.2008
valve_avi.dll
121kb.
03.06.2009
valve_avi.dll
76kb.
01.06.2006

valve:
valveapi.dll 1, 0, 0, 1
142kb.
Steam Client API29.04.2015
Send message