OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvan.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: View Available Networks
Kích thước tập tin: 0.66 Mb
Ngày tập tin: 21.11.2010 07:24
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: Van.dll
Tên file gốc: Van.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt van.dll:


Sao chép tập tin van.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu van.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép van.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép van.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 van.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
van.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
666kb.
View Available Networks27.07.2012
van.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
624kb.
View Available Networks21.11.2010
van.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
532kb.
View Available Networks12.04.2018
vangersserver.exe
288kb.
26.06.1998

van:
image.services.advanced.dll 11.0.8.79
1795kb.
Core Image Services11.12.2011
advanced editor.exe 5, 2, 0, 401
11258kb.
Foxit PhantomPDF Advanced Editor, the first REAL editor for PDF files!01.10.2012
kipiplugin_advancedslideshow.dll
433kb.
10.10.2012
wosspnirvanix.dll 3. 2. 713. 14984
35kb.
Gladinet Cloud Suite26.07.2011
advanced.dll 1, 0, 0, 1
63kb.
advanced Dynamic Link Library14.08.2009
systempropertiesadvanced.exe 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
80kb.
Advanced System Settings27.01.2015
foxit advanced pdf editor.exe 3.0.5.0
13125kb.
05.05.2013
advancedemojids.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
140kb.
"AdvancedEmojiDS.DYNLINK"12.04.2018
Send message