OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvbscript.dll

Thể loại: utility
Mô tả: Microsoft (r) VBScript
Kích thước tập tin: 452.06 Kb
Ngày tập tin: 26.02.2002 15:58
Tập tin phiên bản: 5.6.0.7426
Nội bộ tên: vbscript.dll
Tên file gốc: vbscript.dll
Tên sản phẩm: Microsoft (r) VBScript
Sản phẩm phiên bản: 5.6.0.7426
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vbscript.dll:


Sao chép tập tin vbscript.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vbscript.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vbscript.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vbscript.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vbscript.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vbscript (2).dll 5.8.7601.16978
411kb.
Microsoft ® VBScript27.07.2012
vbscript (2).dll 5.8.7601.21663
599kb.
Microsoft ® VBScript18.02.2011
vbscript (3).dll 5.8.7601.16978
590kb.
Microsoft ® VBScript27.07.2012
vbscript (3).dll 5.8.7601.17562
418kb.
Microsoft ® VBScript18.02.2011
vbscript (4).dll 5.8.7601.16978
590kb.
Microsoft ® VBScript27.07.2012
vbscript (4).dll 5.8.7601.21663
418kb.
Microsoft ® VBScript18.02.2011
vbscript.dll 5.7.0.16599
424kb.
Microsoft (R) VBScript14.04.2008
vbscript.dll 5.8.6001.23141
599kb.
Microsoft (R) VBScript04.03.2011
vbscript.dll 5.8.7601.16978
411kb.
Microsoft ® VBScript27.07.2012
vbscript.dll 5.8.7601.17562
599kb.
Microsoft ® VBScript18.02.2011
vbscript.dll 5.8.7601.17514
418kb.
Microsoft ® VBScript21.11.2010
vbscript.dll 5.8.7601.17514
599kb.
Microsoft ® VBScript21.11.2010
vbscript.dll 5.8.6001.23000
411kb.
Microsoft (R) VBScript10.03.2010
vbscript.dll 5.812.10240.16384
530kb.
Microsoft ® VBScript06.03.2019
vbscript.dll 5.6.0.8820
408kb.
Microsoft (r) VBScript04.08.2004
vbscript.dll 5.812.10240.16384
496kb.
Microsoft ® VBScript06.06.2022

vbscript:
wvbscript.dll 5.8.6001.23141
411kb.
Microsoft (R) VBScript04.03.2011
Send message