OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvcruntime140.dll

Thể loại: Android Studio
Mô tả: Microsoft® C Runtime Library
Kích thước tập tin: 85.83 Kb
Ngày tập tin: 01.04.2020 22:06
Tập tin phiên bản: 14.00.24210.0 built by: VCTOOLSREL
Nội bộ tên: vcruntime140.dll
Tên file gốc: vcruntime140.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio® 2015
Sản phẩm phiên bản: 14.00.24210.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vcruntime140.dll:


Sao chép tập tin vcruntime140.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vcruntime140.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vcruntime140.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vcruntime140.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vcruntime140.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vcruntime140.dll 14.00.22816.0 built by: WCSETUP
83kb.
Microsoft® C Runtime Library06.06.2017
vcruntime140.dll 14.00.24215.1 built by: VCTOOLSD14ULDR
93kb.
Microsoft® C Runtime Library19.04.2017
vcruntime140.dll 14.14.26405.0 built by: VCTOOLSREL
86kb.
Microsoft® C Runtime Library04.04.2018
vcruntime140.dll 14.10.25008.0 built by: VCTOOLSD15RTM
85kb.
Microsoft® C Runtime Library04.04.2020
Send message