OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvegas100k.dll

Thể loại: Sony Vegas
Mô tả: Vegas Pro
Kích thước tập tin: 8.37 Mb
Ngày tập tin: 03.01.2011 09:02
Tập tin phiên bản: Version 10.0c (Build 469)
Nội bộ tên: VEGAS100K.DLL
Tên file gốc: VEGAS100K.DLL
Tên sản phẩm: Vegas Pro
Sản phẩm phiên bản: Version 10.0c (Build 469)
Tên công ty: Sony Creative Software Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vegas100k.dll:


Sao chép tập tin vegas100k.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vegas100k.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vegas100k.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vegas100k.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vegas100k.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


vegas:
01_oldvegas_01.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_02b.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_03.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_04.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_05.ini
0kb.
11.02.2008
01_oldvegas_06.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_07.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_08.ini
0kb.
05.01.2008
01_oldvegas_skydome.ini
0kb.
05.01.2008
r6vegas2gamedefinitionresources.dll
609kb.
26.05.2008
r6vegas2res2.dll 1.0.0.101
4kb.
YARTCG
BuildDate=2008-06-11 11:44:30 DebugPDBSymbol=70b3b59f-19a8-45a0-ad6c-4190b80e9f23
11.06.2008
r6vegasserverconfig.ini
4kb.
17.04.2008
sony.vegas.dll 10.0.0.469
317kb.
Sony Vegas Script Host Assembly
This assembly provides scripting support for Vegas.
03.01.2011
sony.vegas.resources (2).dll 10.0.0.469
13kb.
27.12.2010
sony.vegas.resources (3).dll 10.0.0.469
14kb.
27.12.2010
sony.vegas.resources (4).dll 10.0.0.469
15kb.
27.12.2010
vegas100.exe Version 10.0c (Build 469)
14395kb.
Vegas Pro10.04.2013
vegas150.exe Version 15.0 (Build 177)
26273kb.
VEGAS Pro04.01.2022
sony-vegas-pro_msetup_[89646420].exe 1.5.2.0
433kb.
MultiSetup14.01.2022
Send message