OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvsavb7rtui.es.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Recursos del motor de secuencias de comandos de Microsoft Visual Basic
Kích thước tập tin: 168 Kb
Ngày tập tin: 14.02.2002 14:58
Tập tin phiên bản: 7.00.9466
Nội bộ tên: VSAvb7RTUI
Tên file gốc: VSAvb7RTUI.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Visual Studio .NET
Sản phẩm phiên bản: 7.00.9466
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt vsavb7rtui.es.dll:


Sao chép tập tin vsavb7rtui.es.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vsavb7rtui.es.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vsavb7rtui.es.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vsavb7rtui.es.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vsavb7rtui.es.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


vsavb:
microsoft_vsavb.dll 7.00.9466
7kb.
The metadata wrapper for VSA VB Engine05.01.2002
vsavb7rt.dll 7.00.9951
976kb.
Microsoft Visual Basic Scripting Engine13.04.2008
vsavb7rtui.chs.dll 7.00.9466
144kb.
Microsoft Visual Basic Ѓ,g_ОdDЌђn29.01.2002
vsavb7rtui.cht.dll 7.00.9466
144kb.
Microsoft Visual Basic Scripting Engine Resources29.01.2002
vsavb7rtui.fr.dll 7.00.9466
168kb.
Ressources du moteur Microsoft Visual Basic Scripting18.02.2002
vsavb7rtui.ger.dll 7.00.9466
168kb.
Microsoft Visual Basic Scripting Engine Resources22.02.2002
vsavb7rtui.it.dll 7.00.9466
164kb.
Risorse del modulo di gestione di scripting di Microsoft Visual Basic18.02.2002
vsavb7rtui.ja.dll 7.00.9466
144kb.
Microsoft Visual Basic Scripting Engine Resources25.01.2002
vsavb7rtui.kor.dll 7.00.9466
144kb.
Microsoft Visual Basic Scripting Engine Resources29.01.2002
vsavb7rtui.dll 7.00.9466
144kb.
Microsoft Visual Basic Scripting Engine Resources05.01.2002
vsavb7rtui (2).dll 8.0.50727.5420
228kb.
5AC@AK12.04.2011
vsavb7rtui.dll 8.0.50727.5420
228kb.
5AC@AK12.04.2011
vsavb7rt (2).dll 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
1309kb.
Microsoft Visual Basic Scripting Engine21.11.2010
microsoft_vsavb (2).dll 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
7kb.
The metadata wrapper for VSA VB Engine11.06.2009
vsavb7rtui (2).dll 8.0.50727.4927
210kb.
Microsoft Visual Basic Scripting Engine Resources11.06.2009
sbs_vsavb7rt (2).dll 1.0.0.0
11kb.
Microsoft .NET Framework Setup11.06.2009
Send message