OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênw03a2c0a.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Mensajes de Service Pack
Kích thước tập tin: 504 Kb
Ngày tập tin: 16.02.2007 21:44
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
Nội bộ tên: ws03res.dll
Tên file gốc: ws03res.dll
Tên sản phẩm: Sistema operativo Microsoft® Windows®
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.3959
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt w03a2c0a.dll:


Sao chép tập tin w03a2c0a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu w03a2c0a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép w03a2c0a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép w03a2c0a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 w03a2c0a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message