OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwab32res.dll

Mô tả: Microsoft (R) Contacts DLL
Kích thước tập tin: 0.92 Mb
Ngày tập tin: 19.04.2022 13:56
Tập tin phiên bản: 10.0.19041.1110 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: WAB32res.DLL
Tên file gốc: WAB32res.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.19041.1110
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt wab32res.dll:


Sao chép tập tin wab32res.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wab32res.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wab32res.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wab32res.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wab32res.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
wab32res (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1073kb.
Microsoft (R) Contacts DLL14.07.2009
wab32res.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
244kb.
Microsoft (R) Address Book DLL13.04.2008
wab32res.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
245kb.
Microsoft (R) Address Book DLL24.03.2005
wab32res.dll 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
942kb.
Microsoft (R) Contacts DLL04.04.2020
wab32res.dll 10.0.18362.959 (WinBuild.160101.0800)
942kb.
Microsoft (R) Contacts DLL10.02.2022
wab32res.dll 6.00.2800.1106
249kb.
Microsoft (R) Address Book DLL30.08.2002
wab32res.dll 10.0.22621.608 (WinBuild.160101.0800)
952kb.
Microsoft (R) Contacts DLL06.11.2022
wab32res.dll 10.0.19041.1706 (WinBuild.160101.0800)
942kb.
Microsoft (R) Contacts DLL15.11.2022
wab32res.dll 10.0.17763.1 (WinBuild.160101.0800)
942kb.
Microsoft (R) Contacts DLL06.01.2023

wab:
wab32.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
499kb.
Microsoft (R) Address Book DLL14.04.2008
wabfind.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
32kb.
Find People14.04.2008
wabimp.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
84kb.
Microsoft WAB Importer/Exporter14.04.2008
wab32.dll 6.00.3790.4073 (srv03_sp2_qfe.070502-2336)
814kb.
Microsoft (R) Address Book DLL04.05.2007
wabfind.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
36kb.
Find People24.03.2005
wabimp.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
125kb.
Microsoft WAB Importer/Exporter17.02.2007
wwab32.dll 6.00.3790.4073 (srv03_sp2_qfe.070502-2336)
499kb.
Microsoft (R) Address Book DLL04.05.2007
wwab32res.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
244kb.
Microsoft (R) Address Book DLL24.03.2005
wwabfind.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
33kb.
Find People24.03.2005
wwabimp.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
84kb.
Microsoft WAB Importer/Exporter17.02.2007
wab32 (2).dll 6.1.7601.17699 (win7sp1_gdr.110930-1501)
866kb.
Microsoft (R) Contacts DLL01.10.2011
wab32 (3).dll 6.1.7601.21830 (win7sp1_ldr.110930-1502)
866kb.
Microsoft (R) Contacts DLL01.10.2011
wab32 (4).dll 6.1.7601.17699 (win7sp1_gdr.110930-1501)
692kb.
Microsoft (R) Contacts DLL01.10.2011
wab32.dll 6.1.7601.21830 (win7sp1_ldr.110930-1502)
692kb.
Microsoft (R) Contacts DLL01.10.2011
wabsyncprovider (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
71kb.
Microsoft Windows Contacts Sync Provider14.07.2009
wab32.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
866kb.
Microsoft (R) Contacts DLL14.07.2009
wabfind.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
35kb.
Find People14.07.2009
wabimp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
49kb.
Microsoft Contacts Importer/Exporter14.07.2009
Send message