OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwamregps.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: WAMREG Proxy Stub
Kích thước tập tin: 10.5 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:16
Tập tin phiên bản: 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: wamregps.dll
Tên file gốc: wamregps.dll
Tên sản phẩm: Internet Information Services
Sản phẩm phiên bản: 7.5.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt wamregps.dll:


Sao chép tập tin wamregps.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wamregps.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wamregps.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wamregps.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wamregps.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
wamregps.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
7kb.
WAMREG Proxy Stub17.08.2001
wamregps.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
10kb.
WAMREG Proxy Stub24.03.2005
wamregps.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
15kb.
WAMREG Proxy Stub14.07.2009
Send message