OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwar3.exe

Thể loại: Warcraft
Mô tả: Warcraft III
Kích thước tập tin: 460 Kb
Ngày tập tin: 29.09.2012 16:52
Tập tin phiên bản: 1, 26, 0, 6401
Nội bộ tên: Warcraft III
Tên file gốc: war3.exe
Tên sản phẩm: Warcraft III
Sản phẩm phiên bản: Version 1.26.0
Tên công ty: Blizzard Entertainment
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt war3.exe:


Sao chép tập tin war3.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu war3.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép war3.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép war3.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 war3.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
war3 exe.exe 1, 26, 0, 6401
460kb.
Warcraft III03.04.2022
war3-rus.exe 1, 0, 7, 5535
376kb.
Warcraft III11.08.2022
war3.exe 1, 24, 4, 6387
460kb.
Warcraft III03.01.2022
war3.exe 1, 21, 0, 6263
1531kb.
Warcraft III07.01.2022
war3.exe 1, 27, 1, 7085
503kb.
Warcraft III09.12.2016
war3.exe 1.0.2.0
37kb.
Windowed mode plugin for all versions of Original StarCraft and BroodWar18.01.2022
war3.exe 1, 0, 0, 4448
697kb.
Warcraft III14.06.2002
war3.exe 1, 24, 1, 6374
865kb.
Warcraft III23.01.2022
war3.exe 1, 20, 4, 6074
1531kb.
Warcraft III23.01.2022
war3.exe 1, 24, 3, 6384
460kb.
Warcraft III24.01.2022
war3.exe 1, 25, 1, 6397
460kb.
Warcraft III27.01.2022
war3.exe 1, 26, 0, 6401
501kb.
Warcraft III31.01.2022
war3.exe 1, 0, 17, 5988
400kb.
Warcraft III03.02.2022
war3.exe 1, 26, 0, 6401
541kb.
Warcraft III08.02.2022
war3.exe 1, 26, 0, 6401
582kb.
Warcraft III09.02.2022
war3.exe 1, 24, 1, 6374
460kb.
Warcraft III20.02.2022
war3.exe 1, 0, 7, 5535
376kb.
Warcraft III21.06.2003
war3.exe 1, 28, 0, 7205
523kb.
Warcraft III24.03.2022
war3.exe 1, 0, 3, 4653
697kb.
Warcraft III10.10.2002

war:
d3d10warp (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1144kb.
Direct3D 10 Rasterizer21.11.2010
d3d10warp.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1144kb.
Direct3D 10 Rasterizer21.11.2010
d3d10warp (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1795kb.
Direct3D 10 Rasterizer21.11.2010
d3d10warp.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1795kb.
Direct3D 10 Rasterizer21.11.2010
adsubawareres.dll 3.0.0.1
151kb.
Subscription Awareness Utility Resource DLL14.01.2011
softwareupdateadmin.dll 2.1.3
220kb.
Apple Software Update01.06.2011
softwareupdatefiles.dll 2.1.3
344kb.
Apple Software Update01.06.2011
softwareupdatefileslocalized (10).dll 2.1.3
9kb.
Apple Software Update16.06.2011
softwareupdatefileslocalized (16).dll 2.1.3
8kb.
Apple Software Update16.06.2011
softwareupdatefileslocalized (17).dll 2.1.3
9kb.
Apple Software Update16.06.2011
softwareupdatefileslocalized (5).dll 2.1.3
10kb.
Apple Software Update16.06.2011
softwareupdatelocalized (10).dll 2.1.3
29kb.
Apple Software Update16.06.2011
softwareupdatelocalized (11).dll 2.1.3
31kb.
Apple Software Update16.06.2011
softwareupdatelocalized (12).dll 2.1.3
30kb.
Uaktualnienia programуw Apple16.06.2011
softwareupdatelocalized (13).dll 2.1.3
30kb.
Atualizaзгo de Software da Apple16.06.2011
softwareupdatelocalized (17).dll 2.1.3
23kb.
Apple Software Update16.06.2011
softwareupdatelocalized (18).dll 2.1.3
24kb.
Apple Software Update16.06.2011
softwareupdatelocalized (8).dll 2.1.3
25kb.
Apple Software Update16.06.2011
softwareupdatelocalized.dll 2.1.3
28kb.
Apple Software Update01.06.2011
softwareupdate.exe 2.1.3
549kb.
Apple Software Update13.09.2012
Send message