OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwavmcoxp.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: AVM ISDN-Controller NDIS WAN CoInstaller
Kích thước tập tin: 85.5 Kb
Ngày tập tin: 25.03.2003 01:47
Tập tin phiên bản: 2.4
Nội bộ tên: AVM CoInstaller
Tên file gốc: AVMCOXP.DLL
Tên sản phẩm: AVM ISDN-Controller NDIS WAN CoInstaller
Sản phẩm phiên bản: 2.01
Tên công ty: AVM GmbH
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt wavmcoxp.dll:


Sao chép tập tin wavmcoxp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wavmcoxp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wavmcoxp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wavmcoxp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wavmcoxp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message