OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwdinput8.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Microsoft DirectInput
Kích thước tập tin: 178 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 18:30
Tập tin phiên bản: 5.3.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: DInput8.dll
Tên file gốc: DInput8.dll
Tên sản phẩm: Microsoft(R) Windows(R) Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.3.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt wdinput8.dll:


Sao chép tập tin wdinput8.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wdinput8.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wdinput8.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wdinput8.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wdinput8.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


wdinput:
wdinput.dll 5.3.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
156kb.
Microsoft DirectInput17.02.2007
Send message