OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwebcheck (4).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Web Site Monitor
Kích thước tập tin: 243.5 Kb
Ngày tập tin: 27.07.2012 00:16
Tập tin phiên bản: 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
Nội bộ tên: WEBCHECK.DLL
Tên file gốc: WEBCHECK.DLL
Tên sản phẩm: Windows® Internet Explorer
Sản phẩm phiên bản: 9.00.8112.16421
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt webcheck (4).dll:


Sao chép tập tin webcheck (4).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu webcheck (4).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép webcheck (4).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép webcheck (4).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 webcheck (4).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
webcheck (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
199kb.
Web Site Monitor27.07.2012
webcheck (3).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
244kb.
Web Site Monitor27.07.2012
webcheck.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
270kb.
Web Site Monitor14.04.2008
webcheck.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0338)
298kb.
Web Site Monitor08.03.2009
webcheck.dll 5.50.4522.1800
253kb.
Web Site Monitor20.10.2000
webcheck.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
199kb.
Web Site Monitor27.07.2012
webcheck.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
224kb.
Web Site Monitor21.11.2010
webcheck.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
284kb.
Web Site Monitor21.11.2010
webcheck.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
252kb.
Web Site Monitor12.04.2018
webcheck.dll 6.00.2800.1106
257kb.
Utilitа di monitoraggio siti Web30.08.2002

webcheck:
wwebcheck.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)
231kb.
Web Site Monitor08.03.2009
wwebcheck6.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
271kb.
Web Site Monitor17.02.2007
Send message