OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwebengine (8).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
Kích thước tập tin: 0.71 Mb
Ngày tập tin: 26.12.2011 00:40
Tập tin phiên bản: 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
Nội bộ tên: webengine.dll
Tên file gốc: webengine.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 2.0.50727.5456
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt webengine (8).dll:


Sao chép tập tin webengine (8).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu webengine (8).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép webengine (8).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép webengine (8).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 webengine (8).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
webengine (2).dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
15kb.
Microsoft ASP.NET ISAPI Shim DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD219
26.12.2011
webengine (3).dll 2.0.50727.5710 (QFE.050727-5700)
729kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (4).dll 2.0.50727.5710 (QFE.050727-5700)
427kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (5).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
427kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (6).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
427kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (7).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
729kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine.dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
16kb.
Microsoft ASP.NET ISAPI Shim DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
26.12.2011
webengine.dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
426kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
21.11.2010
webengine.dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
728kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
21.11.2010
webengine4 (2).dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
485kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD219
26.12.2011
webengine4.dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
705kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
26.12.2011
Send message