OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwindows.system.diagnostics.tracereporting.platfo

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Platform Diagnostic Actions DLL
Kích thước tập tin: 103 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: Platform Diagnostic Actions DLL
Tên file gốc: Windows.System.Diagnostics.TraceReporting.Platfo
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt windows.system.diagnostics.tracereporting.platfo:


Sao chép tập tin windows.system.diagnostics.tracereporting.platfo thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu windows.system.diagnostics.tracereporting.platfo.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép windows.system.diagnostics.tracereporting.platfo vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép windows.system.diagnostics.tracereporting.platfo để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 windows.system.diagnostics.tracereporting.platfo và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


windows:
windowscodecs.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
696kb.
Microsoft Windows Codecs Library14.04.2008
windowscodecsext.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
338kb.
Microsoft Windows Codecs Extended Library14.04.2008
system.windows.forms.resources.chs.dll 1.0.3300.0
160kb.
29.01.2002
system.windows.forms.resources.cht.dll 1.0.3300.0
156kb.
29.01.2002
system.windows.forms.resources.es.dll 1.0.3300.0
172kb.
14.02.2002
system.windows.forms.resources.fr.dll 1.0.3300.0
184kb.
18.02.2002
system.windows.forms.resources.ger.dll 1.0.3300.0
184kb.
22.02.2002
system.windows.forms.resources.it.dll 1.0.3300.0
180kb.
18.02.2002
system.windows.forms.resources.ja.dll 1.0.3300.0
192kb.
25.01.2002
system.windows.forms.resources.kor.dll 1.0.3300.0
172kb.
29.01.2002
system.windows.forms.dll 1.0.3705.6018
1956kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=027.06.2007
system.windows.forms.datavisualization.design.dl 4.0.30319.1
68kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll11.08.2012
system.windows.input.manipulations.dll 4.0.30319.1
57kb.
System.Windows.Input.Manipulations.dll11.08.2012
system.windows.presentation.dll 4.0.30319.1
17kb.
System.Windows.Presentation.dll11.08.2012
windowsbase.dll 4.0.30319.275 built by: RTMGDR
1338kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
11.08.2012
windowsformsintegration.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
85kb.
Windows Presentation Foundation WindowsForms Integration Library
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
system.windows.forms.datavisualization.dll 4.0.30319.1
1671kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.dll11.08.2012
system.windows.forms.dll 4.0.30319.278 built by: RTMGDR
4912kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD538
11.08.2012
system.windows.forms.datavisualization.resources 4.0.30319.1
266kb.
System.Windows.Forms.DataVisualization.dll27.07.2012
system.windows.forms.resources.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
532kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
Send message