OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwindowsbase.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
Kích thước tập tin: 1.31 Mb
Ngày tập tin: 11.08.2012 03:05
Tập tin phiên bản: 4.0.30319.275 built by: RTMGDR
Nội bộ tên: WindowsBase.dll
Tên file gốc: WindowsBase.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 4.0.30319.275
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt windowsbase.dll:


Sao chép tập tin windowsbase.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu windowsbase.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép windowsbase.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép windowsbase.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 windowsbase.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
windowsbase (2).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD154
11.02.2012
windowsbase (2).dll 3.0.6920.5442 built by: Win7SP1GDR
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD154
04.01.2012
windowsbase (2).dll 4.0.0.0
157kb.
05.09.2012
windowsbase (3).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD457
11.02.2012
windowsbase (3).dll 3.0.6920.5442 built by: Win7SP1GDR
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD154
04.01.2012
windowsbase (4).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD457
11.02.2012
windowsbase (4).dll 3.0.6920.5738 built by: QFE
1088kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD706
04.01.2012
windowsbase (5).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
1088kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD879
11.02.2012
windowsbase (5).dll 3.0.6920.5738 built by: QFE
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD869
04.01.2012
windowsbase (6).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
1088kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD157
11.02.2012
windowsbase (6).dll 3.0.6920.5738 built by: QFE
1224kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD869
04.01.2012
windowsbase (7).dll 4.0.30319.275 built by: RTMGDR
1338kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
19.01.2012
windowsbase (8).dll 4.0.30319.275 built by: RTMGDR
1338kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
19.01.2012
windowsbase.dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
1224kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD154
11.02.2012
windowsbase.dll 3.0.6920.5442 built by: Win7SP1GDR
1088kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD157
04.01.2012
windowsbase.dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
1224kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
21.11.2010
windowsbase.dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
1088kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
21.11.2010
windowsbase.dll 3.0.0.0
169kb.
05.09.2012
windowsbase.dll 3.0.4506.648
170kb.
05.09.2012

windowsbase:
windowsbase.resources.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
105kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
27.07.2012
windowsbase.resources (2).dll 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7
108kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD227
12.04.2011
windowsbase.resources (3).dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
108kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
12.04.2011
windowsbase.resources.dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
108kb.
WindowsBase.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
12.04.2011
Send message