OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênworldoftanks.exe

Thể loại: World of Tanks
Mô tả: World of Tanks
Kích thước tập tin: 14.09 Mb
Ngày tập tin: 14.09.2012 14:27
Tập tin phiên bản: 0, 7, 4, 0
Tên file gốc: WorldOfTanks.exe
Tên sản phẩm: WorldOfTanks
Sản phẩm phiên bản: 0, 7, 4, 0
Tên công ty: Wargaming.net
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt worldoftanks.exe:


Sao chép tập tin worldoftanks.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu worldoftanks.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép worldoftanks.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép worldoftanks.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 worldoftanks.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
worldoftanks (2).exe 0, 9, 0, 0
17885kb.
World of Tanks18.05.2014
worldoftanks.exe 0, 8, 4, 0
15044kb.
World of Tanks01.04.2013
worldoftanks.exe 0, 8, 8, 0
15480kb.
World of Tanks16.09.2013
worldoftanks.exe 0, 8, 10, 0
15527kb.
World of Tanks04.01.2014
worldoftanks.exe 0, 9, 8, 0
30192kb.
World of Tanks13.07.2015
worldoftanks.exe 0, 9, 7, 0
30009kb.
World of Tanks08.01.2017

worldoftanks:
cheatworldoftanks.exe 0, 7, 2, 0
7196kb.
World of Tanks04.11.2012
Send message