OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwow-3.0.8.9506-to-3.0.9.9551-ruru-patch.exe

Thể loại: World of Warcraft
Mô tả: Blizzard Updater
Kích thước tập tin: 11.36 Mb
Ngày tập tin: 25.08.2009 16:42
Tập tin phiên bản: 4.0.0.614
Nội bộ tên: Updater
Tên file gốc: Updater.exe
Tên sản phẩm: Updater
Sản phẩm phiên bản: 4.0.0.614
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt wow-3.0.8.9506-to-3.0.9.9551-ruru-patch.exe:


Sao chép tập tin wow-3.0.8.9506-to-3.0.9.9551-ruru-patch.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wow-3.0.8.9506-to-3.0.9.9551-ruru-patch.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wow-3.0.8.9506-to-3.0.9.9551-ruru-patch.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wow-3.0.8.9506-to-3.0.9.9551-ruru-patch.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wow-3.0.8.9506-to-3.0.9.9551-ruru-patch.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


wow:
wowfax.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
3kb.
Windows 3.1 Compatible Fax Driver DLL17.08.2001
wowfaxui.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
14kb.
Windows 3.1 Compatible Fax Driver UI DLL17.08.2001
wow32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
258kb.
32-bit WOW Subsystem Library14.04.2008
wow64.dll 5.2.3790.4640 (srv03_sp2_qfe.091221-1542)
244kb.
Win32 Emulation on NT6422.12.2009
wow64cpu.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
19kb.
AMD64 Wow64 CPU24.03.2005
wow64mib.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
17kb.
Microsoft SNMP Wow64Mib Subagent24.03.2005
wow64win.dll 5.2.3790.4231 (srv03_sp2_qfe.080205-1330)
281kb.
Wow64 Console and Win32 API Logging06.02.2008
wacwow64.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
76kb.
Windows Compatibility for 32bit Apps on Win6424.03.2005
wwow32.dll 5.2.3790.4087 (srv03_sp2_qfe.070522-2342)
5kb.
Wow3224.05.2007
wwowfax.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
5kb.
Windows 3.1 Compatible Fax Driver DLL25.03.2003
wwowfaxui.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
15kb.
Windows 3.1 Compatible Fax Driver UI DLL25.03.2003
acwow64.dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
43kb.
Windows Compatibility for 32bit Apps on Win6416.07.2011
acwow64 (2).dll 6.1.7601.17651 (win7sp1_gdr.110715-1504)
43kb.
Windows Compatibility for 32bit Apps on Win6416.07.2011
acwow64 (3).dll 6.1.7601.17651 (win7sp1_gdr.110715-1504)
43kb.
Windows Compatibility for 32bit Apps on Win6416.07.2011
wow32 (2).dll 6.1.7601.17651 (win7sp1_gdr.110715-1504)
5kb.
Wow3216.07.2011
wow32 (3).dll 6.1.7601.17651 (win7sp1_gdr.110715-1504)
5kb.
Wow3216.07.2011
wow32.dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
5kb.
Wow3216.07.2011
wow64 (2).dll 6.1.7601.17651 (win7sp1_gdr.110715-1504)
238kb.
Win32 Emulation on NT6416.07.2011
wow64 (3).dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
238kb.
Win32 Emulation on NT6416.07.2011
wow64.dll 6.1.7601.17651 (win7sp1_gdr.110715-1504)
238kb.
Win32 Emulation on NT6416.07.2011
Send message