OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwpfgfx_x86.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
Kích thước tập tin: 1.59 Mb
Ngày tập tin: 18.03.2010 13:16
Tập tin phiên bản: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
Nội bộ tên: wpfgfx_v0400.dll
Tên file gốc: wpfgfx_v0400.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 4.0.30319.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt wpfgfx_x86.dll:


Sao chép tập tin wpfgfx_x86.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wpfgfx_x86.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wpfgfx_x86.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wpfgfx_x86.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wpfgfx_x86.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


wpfgfx:
wpfgfx_v0300 (2).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
1697kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD154
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (3).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
1697kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD457
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (4).dll 3.0.6920.5794 built by: QFE
2203kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD879
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (5).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
2203kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD157
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (6).dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
2203kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD157
11.02.2012
wpfgfx_v0300.dll 3.0.6920.5448 built by: Win7SP1GDR
1697kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD154
11.02.2012
wpfgfx_v0300 (2).dll 3.0.6920.5738 built by: QFE
1697kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD869
04.01.2012
wpfgfx_v0300.dll 3.0.6920.5738 built by: QFE
2203kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD706
04.01.2012
wpfgfx_v0400 (2).dll 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
1624kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD234
06.04.2011
wpfgfx_v0400.dll 4.0.30319.233 built by: RTMGDR
2103kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD457
06.04.2011
wpfgfx_v0300 (2).dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
1696kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
21.11.2010
wpfgfx_v0300.dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
1696kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
21.11.2010
wpfgfx_v0300 (2).dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
2202kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
21.11.2010
wpfgfx_v0300.dll 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1
2202kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
21.11.2010
wpfgfx_amd64.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
2103kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD431
18.03.2010
wpfgfx_v0400.dll 4.6.1055.0 built by: NETFXREL2
2099kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD227D
05.11.2015
Send message