OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên



x360ce.ini

Thể loại: game
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 6.82 Kb
Ngày tập tin: 16.09.2015 15:37
Virus quét:




Làm thế nào để cài đặt x360ce.ini:


Sao chép tập tin x360ce.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu x360ce.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép x360ce.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép x360ce.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 x360ce.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
x360ce.clear.ini
1kb.
02.01.2023
x360ce.exe 4.17.15.0
15098kb.
Jocys.com X360 Controller Emulator
Wrapper library that translates XInput calls to DirectInput calls, for support old, no XInput compatible gamepads.
05.01.2022
x360ce.exe 2.0.2.90
860kb.
X360 Controller Emulator
Wrapper library that translates XInput calls to DirectInput calls, for support old, no XInput compatible gamepads.
01.09.2010
x360ce.exe 3.2.8.77
2881kb.
TocaEdit X360 Controller Emulator
Wrapper library that translates XInput calls to DirectInput calls, for support old, no XInput compatible gamepads.
04.10.2015
x360ce.exe 2.0.2.16
712kb.
X360 Controller Emulator01.07.2022
x360ce.exe 4.12.18.0
14657kb.
Jocys.com X360 Controller Emulator
Wrapper library that translates XInput calls to DirectInput calls, for support old, no XInput compatible gamepads.
14.07.2022
x360ce.ini
1kb.
16.01.2022
x360ce.ini
1kb.
19.02.2022
x360ce.ini
15kb.
05.03.2022
x360ce.ini
13kb.
07.09.2011
x360ce.ini
4kb.
10.03.2022
x360ce.ini
7kb.
18.02.2019
x360ce.ini
7kb.
29.05.2022
x360ce.ini
7kb.
14.06.2018
x360ce.ini
1kb.
11.07.2022
x360ce.ini
83kb.
27.07.2022
x360ce.ini
25kb.
27.07.2022
x360ce.ini
4kb.
07.08.2022
x360ce.ini
1kb.
02.10.2022




Send message