OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênx3daudio1_2 (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: X3DAudio
Kích thước tập tin: 20.51 Kb
Ngày tập tin: 22.10.2007 03:37
Tập tin phiên bản: 9.21.1148.0000 (WGGT_NOV07.Release)
Nội bộ tên: X3DAudio1_2.dll
Tên file gốc: X3DAudio1_2.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX for Windows®
Sản phẩm phiên bản: 9.21.1148.0000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt x3daudio1_2 (2).dll:


Sao chép tập tin x3daudio1_2 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu x3daudio1_2 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép x3daudio1_2 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép x3daudio1_2 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 x3daudio1_2 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
x3daudio1_2 (2).dll 9.19.1005.0000 (WGGT_JUN07.Release)
21kb.
X3DAudio31.05.2007
x3daudio1_2 (3).dll 9.20.1057.0000 (WGGT_AUG07.Release)
21kb.
X3DAudio19.07.2007
x3daudio1_2 (4).dll 9.20.1057.0000 (WGGT_AUG07.Release)
18kb.
X3DAudio19.07.2007
x3daudio1_2 (5).dll 9.19.1007.0000 (WGGT_JUN07.Release)
21kb.
X3DAudio20.06.2007
x3daudio1_2 (6).dll 9.19.1007.0000 (WGGT_JUN07.Release)
18kb.
X3DAudio20.06.2007
x3daudio1_2.dll 9.21.1148.0000 (WGGT_NOV07.Release)
18kb.
X3DAudio22.10.2007
x3daudio1_2.dll 9.19.1005.0000 (WGGT_JUN07.Release)
18kb.
X3DAudio31.05.2007

daudio:
x3daudio1_7 (2).dll 9.28 (DXSDK_FEB10.100204-0932)
22kb.
3D Audio Library04.02.2010
x3daudio1_7.dll 9.28 (DXSDK_FEB10.100204-0932)
24kb.
3D Audio Library04.02.2010
x3daudio1_3 (2).dll 9.22 (DXSDK_MAR08.080305-1539)
25kb.
X3DAudio05.03.2008
x3daudio1_3.dll 9.22 (DXSDK_MAR08.080305-1539)
28kb.
X3DAudio05.03.2008
x3daudio1_4 (2).dll 9.23 (DXSDK_JUN08.080530-1349)
28kb.
X3DAudio30.05.2008
x3daudio1_4.dll 9.23 (DXSDK_JUN08.080530-1349)
25kb.
X3DAudio30.05.2008
x3daudio1_5 (2).dll 9.25 (DXSDK_NOV08.081027-0939)
23kb.
X3DAudio27.10.2008
x3daudio1_5.dll 9.25 (DXSDK_NOV08.081027-0939)
25kb.
X3DAudio27.10.2008
x3daudio1_6 (2).dll 9.26 (DXSDK_MAR09.090316-1354)
22kb.
3D Audio Library16.03.2009
x3daudio1_6.dll 9.26 (DXSDK_MAR09.090316-1354)
24kb.
3D Audio Library16.03.2009
x3daudio1_0 (2).dll 9.11.519.0000 built by: mmbuild
16kb.
X3DAudio03.02.2006
x3daudio1_0.dll 9.11.519.0000 built by: mmbuild
14kb.
X3DAudio03.02.2006
x3daudio1_1 (2).dll 9.15.779.0000 (WGGT_OCT06.Release)
17kb.
X3DAudio05.03.2007
x3daudio1_1.dll 9.15.779.0000 (WGGT_OCT06.Release)
15kb.
X3DAudio05.03.2007
hdaudiodrvnt.dll
155kb.
06.12.2011
hdaudiodrvx64.dll
111kb.
06.12.2011
hdaudioext.dll 2.265.32.0
307kb.
HD Audio Driver Install Helper02.12.2010
hdaudioext.dll 2.1002.78.508
342kb.
HD Audio Driver Install Helper03.07.2012
Send message