OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênxmllite.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Microsoft XmlLite Library
Kích thước tập tin: 119 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:42
Tập tin phiên bản: 1.00.1018.0
Nội bộ tên: XmlLite.dll
Tên file gốc: XmlLite.dll
Tên sản phẩm: Microsoft XML Core Services
Sản phẩm phiên bản: 1.00.1018.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt xmllite.dll:


Sao chép tập tin xmllite.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu xmllite.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép xmllite.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép xmllite.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 xmllite.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
xmllite (2).dll 1.3.1001.0
195kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite (3).dll 1.3.1001.0
195kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite (4).dll 1.3.1001.0
195kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite (5).dll 1.3.1001.0
176kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite (6).dll 1.3.1001.0
176kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite.dll 1.00.1018.0
219kb.
Microsoft XmlLite Library07.01.2009
xmllite.dll 1.3.1000.0
195kb.
Microsoft XmlLite Library21.11.2010
xmllite.dll 1.3.1000.0
176kb.
Microsoft XmlLite Library21.11.2010
xmllite.dll 1.3.1001.0
176kb.
Microsoft XmlLite Library16.06.2011
xmllite.dll 1.1.1002.0
124kb.
Microsoft XmlLite Library11.04.2012
xmllite.dll 1.00.1018.0
124kb.
Microsoft XmlLite Library23.11.2011
xmllite.dll 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
236kb.
Microsoft XmlLite Library27.02.2014
xmllite.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
223kb.
Microsoft XmlLite Library12.04.2018
xmllite.dll 10.0.18362.295 (WinBuild.160101.0800)
167kb.
Microsoft XmlLite Library26.06.2022

xmllite:
wxmllite.dll 1.00.1018.0
119kb.
Microsoft XmlLite Library07.01.2009
Send message