OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênxpsgdiconverter (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: XPS to GDI Converter
Kích thước tập tin: 465 Kb
Ngày tập tin: 24.02.2011 10:15
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17566 (win7sp1_gdr.110223-1501)
Nội bộ tên: XpsGdiConverter.dll
Tên file gốc: XpsGdiConverter.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17566
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt xpsgdiconverter (2).dll:


Sao chép tập tin xpsgdiconverter (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu xpsgdiconverter (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép xpsgdiconverter (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép xpsgdiconverter (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 xpsgdiconverter (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
xpsgdiconverter (10).dll 6.1.7601.21636 (win7sp1_ldr.110106-1655)
282kb.
XPS to GDI Converter07.01.2011
xpsgdiconverter (3).dll 6.1.7601.17566 (win7sp1_gdr.110223-1501)
465kb.
XPS to GDI Converter24.02.2011
xpsgdiconverter (4).dll 6.1.7601.17566 (win7sp1_gdr.110223-1501)
282kb.
XPS to GDI Converter24.02.2011
xpsgdiconverter (5).dll 6.1.7601.17566 (win7sp1_gdr.110223-1501)
282kb.
XPS to GDI Converter24.02.2011
xpsgdiconverter (6).dll 6.1.7601.21667 (win7sp1_ldr.110223-1504)
282kb.
XPS to GDI Converter24.02.2011
xpsgdiconverter (7).dll 6.1.7601.17537 (win7sp1_gdr.110106-1655)
465kb.
XPS to GDI Converter07.01.2011
xpsgdiconverter (8).dll 6.1.7601.21636 (win7sp1_ldr.110106-1655)
465kb.
XPS to GDI Converter07.01.2011
xpsgdiconverter (9).dll 6.1.7601.17537 (win7sp1_gdr.110106-1655)
282kb.
XPS to GDI Converter07.01.2011
xpsgdiconverter.dll 6.1.7601.21667 (win7sp1_ldr.110223-1504)
465kb.
XPS to GDI Converter24.02.2011
xpsgdiconverter.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
277kb.
XPS to GDI Converter21.11.2010
xpsgdiconverter.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
459kb.
XPS to GDI Converter21.11.2010
xpsgdiconverter.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
467kb.
XPS to GDI Converter12.04.2018
xpsgdiconverter.dll 6.2.9200.16492 (win8_gdr_oobssr.130113-0015)
356kb.
XPS to GDI Converter10.10.2022
xpsgdiconverter.dll 10.0.22000.1042 (WinBuild.160101.0800)
448kb.
XPS to GDI Converter29.12.2022
Send message