OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênxpt_link.exe

Thể loại: Zend Studio
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 83.5 Kb
Ngày tập tin: 24.08.2010 15:33
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt xpt_link.exe:


Sao chép tập tin xpt_link.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu xpt_link.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép xpt_link.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép xpt_link.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 xpt_link.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


xpt:
dxptaskringtone (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
616kb.
Microsoft Ringtone Editor21.11.2010
dxptaskringtone.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
616kb.
Microsoft Ringtone Editor21.11.2010
dxptaskringtone (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
660kb.
Microsoft Ringtone Editor21.11.2010
dxptaskringtone.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
660kb.
Microsoft Ringtone Editor21.11.2010
dxptasksync (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1368kb.
Microsoft Windows DXP Sync.21.11.2010
dxptasksync.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1368kb.
Microsoft Windows DXP Sync.21.11.2010
dxptasksync (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1424kb.
Microsoft Windows DXP Sync.21.11.2010
dxptasksync.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1424kb.
Microsoft Windows DXP Sync.21.11.2010
mmxptresources.dll 5, 0, 0, 44
1604kb.
MMxpt30.08.2005
exptoows.dll 14.0.4761
13kb.
25.03.2010
xpt_dump.exe
101kb.
24.08.2010
dxptasksync.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
1398kb.
Microsoft Windows DXP Sync.12.04.2018
Send message