OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênyamahaae.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: YamahaAE
Kích thước tập tin: 2.09 Mb
Ngày tập tin: 30.11.2017 00:03
Tập tin phiên bản: 1.1.3.0
Nội bộ tên: YamahaAE
Tên file gốc: YamahaAE.Dll
Tên sản phẩm: YamahaAE
Sản phẩm phiên bản: 1.1.3.0
Tên công ty: Yamaha Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt yamahaae.dll:


Sao chép tập tin yamahaae.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu yamahaae.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép yamahaae.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép yamahaae.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 yamahaae.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
yamahaae.dll 1.1.3.0
2112kb.
YamahaAE27.02.2014
yamahaae.dll 1.1.3.0
2140kb.
YamahaAE11.01.2017
yamahaae.dll 1.1.3.0
2140kb.
YamahaAE05.02.2023
yamahaae2.dll 4.0.0.0
3222kb.
YamahaAE30.11.2017
yamahaae2.dll 4.0.0.0
3186kb.
YamahaAE13.04.2015
yamahaae2.dll 4.0.0.0
3222kb.
YamahaAE11.01.2017
yamahaae2.dll 4.0.0.0
3222kb.
YamahaAE05.02.2023
yamahaae3.dll 5.0.4.0
14846kb.
YamahaAE11.01.2017
yamahaae3.dll 5.0.4.0
14846kb.
YamahaAE02.09.2022
Send message