OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênyandex.exe

Mô tả: Yandex
Kích thước tập tin: 2.43 Mb
Ngày tập tin: 01.04.2022 08:06
Tập tin phiên bản: 22.3.0.2430
Nội bộ tên: lite_installer
Tên sản phẩm: Yandex
Sản phẩm phiên bản: 22.3.0.2430
Tên công ty: YANDEX LLC
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt yandex.exe:


Sao chép tập tin yandex.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu yandex.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép yandex.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép yandex.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 yandex.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
yandex (3).exe 17.7.1.724
978kb.
Yandex19.08.2022
yandex (7).exe 21.8.3.607
2534kb.
Yandex19.10.2022
yandex.exe 22.1.1.1543
2026kb.
Yandex02.02.2022
yandex.exe 21.3.3.234
2340kb.
Yandex24.05.2022
yandex.exe 22.5.4.908
2413kb.
Yandex26.06.2022
yandex.exe 18.11.1.805
751kb.
Yandex05.07.2022
yandex.exe 22.7.2.902
2531kb.
Yandex26.09.2022
yandex.exe 22.11.0.2423
2294kb.
Yandex18.11.2022
yandex.exe 22.11.0.2419
2250kb.
Yandex11.12.2022
yandexbarpage2.ini
4kb.
22.06.2021
yandexdisk30setup.exe 3.2.13.4258
1907kb.
YandexDiskSetup27.02.2022
yandexdisk30setup.exe 3.2.18.4611
1898kb.
YandexDiskSetup10.08.2022
yandexpackloader.exe 0.1.0.32
238kb.
Setup Downloader19.01.2022
yandexpacksetup[1].exe 3.0.5419.0
10367kb.
Software Installer23.01.2023
yandex[1].exe 22.3.0.2434
3568kb.
Yandex27.03.2022
yandex_translate.ini
72kb.
02.04.2018

yandex:
kipiplugin_yandexfotki.dll
321kb.
10.10.2012
Send message