OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênyaz.dll

Thể loại: NuSphere PhpED 707043
Mô tả: YAZ Toolkit
Z39.50 C Library
Kích thước tập tin: 352 Kb
Ngày tập tin: 07.08.2008 15:07
Tập tin phiên bản: 1, 9, 1, 1
Nội bộ tên: YAZ
Tên file gốc: yaz.rc
Tên sản phẩm: Index Data YAZ Toolkit
Sản phẩm phiên bản: 1, 9, 1, 1
Tên công ty: Index Data
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt yaz.dll:


Sao chép tập tin yaz.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu yaz.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép yaz.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép yaz.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 yaz.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


yaz:
php_yaz.dll
32kb.
07.08.2008
php_yaz.dll 5.1.4.4
44kb.
Thanks to Adam Dickmeiss04.05.2006
Send message