OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênz1setup.exe

Mô tả: Z1.PRO Setup
Kích thước tập tin: 1.02 Mb
Ngày tập tin: 15.01.2022 11:35
Tập tin phiên bản: 2, 77, 1, 0
Nội bộ tên: z1setup
Tên file gốc: z1setup.exe
Tên sản phẩm: CGM Z1.PRO Dentalinformationssystem
Sản phẩm phiên bản: 2, 77, 1, 0
Tên công ty: CompuGroup Medical Dentalsysteme GmbH
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt z1setup.exe:


Sao chép tập tin z1setup.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu z1setup.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép z1setup.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép z1setup.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 z1setup.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


setup:
comsetup.dll 2001.12.4414.700
269kb.
14.04.2008
dgsetup.dll v3.7.3.0
83kb.
DGSETUP DLL17.08.2001
hhsetup.dll 5.2.3790.2453 (srv03_sp1_qfe.050525-1536)
41kb.
Microsoft® HTML Help14.04.2008
iesetup.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
62kb.
IOD Version Map14.04.2008
setupapi.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
962kb.
Windows Setup API14.04.2008
setupdll.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
405kb.
Windows 2000 Setup Dynlink17.08.2001
setupqry.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
99kb.
Indexing Service Install14.04.2008
syssetup.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
967kb.
Windows NT System Setup14.04.2008
setupapi.dll 4.00
316kb.
Windows NT Setup API14.04.2008
comsetup.dll 2001.12.4720.4045 (srv03_sp2_qfe.070321-2337)
393kb.
COM+ Setup23.03.2007
hhsetup.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
78kb.
Microsoft® HTML Help17.02.2007
iesetup.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0338)
76kb.
IOD Version Map08.03.2009
setupapi.dll 5.2.3790.4511 (srv03_sp2_qfe.090511-1239)
1489kb.
Windows Setup API12.05.2009
setupqry.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
60kb.
Indexing Service Install24.03.2005
syssetup.dll 5.2.3790.4226 (srv03_sp2_qfe.080128-1204)
1269kb.
Windows NT System Setup18.06.2012
wdgsetup.dll 4.0.23.0
21kb.
Digi AccelePort FEP5 ClassInstaller25.03.2003
whhsetup.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
41kb.
Microsoft® HTML Help17.02.2007
wiesetup.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)
70kb.
IOD Version Map08.03.2009
wntdsetup.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
84kb.
NT5DS17.02.2007
wsetupapi.dll 5.2.3790.4511 (srv03_sp2_qfe.090511-1239)
1044kb.
Windows Setup API12.05.2009
Send message