OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênzadig_2.3.exe

Mô tả: Zadig
http://libwdi.akeo.ie
Kích thước tập tin: 4.92 Mb
Ngày tập tin: 29.10.2022 07:59
Tập tin phiên bản: 2.3.701
Nội bộ tên: Zadig
Tên file gốc: zadig.exe
Tên sản phẩm: Zadig
Sản phẩm phiên bản: 2.3.701
Tên công ty: akeo.ie
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt zadig_2.3.exe:


Sao chép tập tin zadig_2.3.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu zadig_2.3.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép zadig_2.3.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép zadig_2.3.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 zadig_2.3.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


zadig:
zadig-2.7.exe 2.7.765
5064kb.
Zadig
http://libwdi.akeo.ie
23.02.2022
zadig-2.4.exe 2.4.721
5038kb.
Zadig
http://libwdi.akeo.ie
25.01.2020
zadig-2.5.exe 2.5.730
5037kb.
Zadig
http://libwdi.akeo.ie
21.08.2022
Send message