OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênzalo.exe

Mô tả: Zalo
Kích thước tập tin: 0.75 Mb
Ngày tập tin: 07.02.2022 14:21
Tập tin phiên bản: 1.0.0.0
Nội bộ tên: Zalo.exe
Tên file gốc: Zalo.exe
Tên sản phẩm: Zalo
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.0
Tên công ty: VNG Corp.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt zalo.exe:


Sao chép tập tin zalo.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu zalo.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép zalo.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép zalo.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 zalo.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
zalo.exe 1.0.0.0
770kb.
Zalo09.02.2022
zalo.exe 1.0.0.0
772kb.
Zalo31.07.2022
zalo.exe 1.0.0.0
772kb.
Zalo24.09.2022

zalo:
uninstall zalo.exe 21.11.3
525kb.
Zalo - NhЇn gнi yкu th°Ўng17.11.2021
uninstall zalo.exe 22.3.1
525kb.
Zalo - NhЇn gнi yкu th°Ўng29.03.2022
uninstall zalo.exe 22.4.1
526kb.
Zalo - NhЇn gнi yкu th°Ўng01.04.2022
uninstall zalo.exe 22.9.2
530kb.
Zalo - NhЇn gнi yкu th°Ўng15.09.2022
Send message