OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênzip32.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: Info-ZIP's Zip dll
Kích thước tập tin: 74 Kb
Ngày tập tin: 22.02.2011 21:51
Tập tin phiên bản: 2.3
Nội bộ tên: Zip32
Tên file gốc: ZIP32.DLL
Tên sản phẩm: Info-ZIP's WiZ
Sản phẩm phiên bản: 2.3
Tên công ty: Info-ZIP
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt zip32.dll:


Sao chép tập tin zip32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu zip32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép zip32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép zip32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 zip32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


zip:
gzip.dll 6.0.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
32kb.
GZIP Compression DLL14.04.2008
zipfldr.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
331kb.
Compressed (zipped) Folders14.04.2008
gzip.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
35kb.
GZIP Compression DLL24.03.2005
zipfldr.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
450kb.
Compressed (zipped) Folders17.02.2007
wgzip.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
25kb.
GZIP Compression DLL24.03.2005
wzipfldr.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
334kb.
Compressed (zipped) Folders17.02.2007
adp_service_opczip-2_5.dll 2.5.21.0
584kb.
ADP Toolkit10.08.2012
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
420kb.
Compressed (zipped) Folders27.07.2012
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
383kb.
Compressed (zipped) Folders27.07.2012
gzip.dll 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
39kb.
GZIP Compression DLL21.11.2010
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
320kb.
Compressed (zipped) Folders21.11.2010
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
358kb.
Compressed (zipped) Folders21.11.2010
hpzipm12 (2).dll 11,2,2,31
63kb.
PmlDrv Module14.07.2009
hpzipr12 (2).dll 11,2,2,31
44kb.
PML Run-time library14.07.2009
hpzipt12 (2).dll 11,2,2,31
38kb.
SNMP Network Interface (Windows)14.07.2009
gzip.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
27kb.
GZIP Compression DLL14.07.2009
adp_service_opczip-2_5.dll 2.5.22.0
770kb.
ADP Toolkit22.02.2011
unzip32.dll 5.51
105kb.
Info-ZIP's UnZip DLL for Win3222.02.2011
dzip32.dll 5.00.05
168kb.
DynaZIP Multi-Threading Zip DLL30.11.2004
Send message