OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênzpsp_gamemodes.ini

Thể loại: hll
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.87 Kb
Ngày tập tin: 27.09.2016 20:17
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt zpsp_gamemodes.ini:


Sao chép tập tin zpsp_gamemodes.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu zpsp_gamemodes.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép zpsp_gamemodes.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép zpsp_gamemodes.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 zpsp_gamemodes.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


zpsp:
zpsp_extraitems.ini
0kb.
23.12.2016
zpsp_special_classes.ini
3kb.
23.12.2016
zpsp_zombieclasses.ini
0kb.
23.12.2016
Send message