Hạ Long, ngày 16 tháng 3 năm 2010tải về 15.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.32 Kb.
#24382


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NINH

Số: 669 /QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ Long, ngày 16 tháng 3 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH


Về việc tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động Hiến máu tự nguyện năm 2009

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/4/2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 100/TTr-SNV ngày 10/3/2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh, kèm theo tiền thưởng 600.000 (sáu trăm ngàn) đồng cho mỗi tập thể, 300.000 (ba trăm ngàn) đồng cho mỗi cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động Hiến máu tự nguyện năm 2009 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài chính cấp kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh) để chi thưởng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- V0, V1;

- TT Thông tin;- Lưu: VT, TH2(3b).

N.30-QĐ080

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH


Vũ Đức Đam


DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2010)
I. Tập thể:

 1. Ban Chỉ đạo Hiến máu tự nguyện thị xã Uông Bí;

 2. Ban Chỉ đạo Hiến máu tự nguyện huyện Đông Triều;

 3. Ban Chỉ đạo Hiến máu tự nguyện huyện Đầm Hà;

 4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoành Bồ;

 5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

 6. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí;

 7. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential chi nhánh Quảng Ninh.

II. Cá nhân:

 1. Ông Trần Đông Hải, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ huyện Yên Hưng;

 2. Ông Lê Quang Đạo, Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ huyện Hoành Bồ;

 3. Ông Phạm Văn Tân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

 4. Ông Hoàng Trường Sơn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Chẽ;

 5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí;

 6. Bà Nguyễn Thị Nhất, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ huyện Đông Triều;

 7. Bà Trần Thị Hiên, Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ huyện Đầm Hà;

 8. Ông Bùi Ngọc Oanh, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ thị xã Uông Bí;

 9. Bà Trần Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential chi nhánh Quảng Ninh.

------------------------------------------


Каталог: files -> VBPQ
VBPQ -> BỘ XÂy dựng số: 02/2010/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
VBPQ -> THÔng tư CỦa bộ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số 07/2007/tt-btnmt ngàY 03 tháng 7 NĂM 2007 HƯỚng dẫn phân loại và quyếT ĐỊnh danh mục cơ SỞ GÂY Ô nhiễm môi trưỜng cần phải xử LÝ
VBPQ -> LI£n tþch bé lao §éng th¦¥ng binh vµ X· Héi bé y tõ Tæng li£N §OµN lao §éng viöt nam
VBPQ -> Về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp số 15 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tại Quyết định số 1060/QĐ-ubnd ngày 18/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VBPQ -> Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2011
VBPQ -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ninh
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> Hạ Long, ngày 06 tháng 5 năm 2010
VBPQ -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng ninh

tải về 15.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương