MOÄt söÙ ÑIEÄP ÑÖÔÏc ban haønh treân moät doøng soâNGtải về 21.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích21.37 Kb.
#35892
LEÃ CHUÙA GIEÂSU CHÒU PHEÙP RÖÛA

MOÄT SÖÙ ÑIEÄP

ÑÖÔÏC BAN HAØNH TREÂN MOÄT DOØNG SOÂNG

Chaéc baïn thaéc maéc laém khi nghe noùi: “Moät söù ñieäp ñöôïc ban haønh treân moät doøng soâng”, bôûi coù bao giôø Ñöùc Thaùnh Cha ñeán bôø soâng naøo ñeå ban haønh baát cöù söù ñieäp naøo? Neáu coù, ña soá caùc vaên kieän ñeàu ñöôïc ban haønh taïi thaønh Vatican. Ñoâi khi Ñöùc Thaùnh Cha cuõng ra khoûi Vatican ñeå ban haønh moät vaên kieän naøo ñoù lieân quan tôùi moät Giaùo Hoäi ñòa phöông naøo ñoù, Chaúng haïn Toâng huaán Giaùo Hoäi taïi AÙ chaâu ñöôïc ban haønh taïi Aán Ñoä. Nhöng vaãn khoâng phaûi laø ban haønh treân moät doøng soâng, theo nghóa laø Ñöùc Thaùnh Cha ra moät bôø soâng, roài ñöùng treân bôø soâng ñoù maø ban haønh. Vaäy chaéc chaén söù ñieäp maø chuùng ta ñang ñeà caäp phaûi noùi tôùi moät ñieàu gì khaùc hôn vaø coù moät noäi dung khaùc hôn?!

Toâi muoán noùi ñeán SÖÙ ÑIEÄP VEÀ ÔN HIEÄP THOÂNG TRONG BÍ TÍCH RÖÛA TOÄI. Söù ñieäp naøy coøn cho ta nhöõng hieåu bieát veà moät giaù trò cao caû: hieäp thoâng ñeå ñöôïc soáng. Ñoù khoâng laø moät söù ñieäp thoâng thöôøng do Ñöùc Thaùnh Cha ban haønh. Nhöng chính Chuùa Gieâsu ñaõ tröïc tieáp ban haønh baèng haønh ñoäng nôi chính baûn thaân Ngöôøi, khi nhaän pheùp röûa cuûa Gioan treân doøng soâng Gioñan, ñoù laø ôn hieäp thoâng hoaøn haûo: hieäp thoâng vôùi con ngöôøi vaø hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa. Qua baøi Tin Möøng hoâm nay, ta bieát ñieàu ñoù.

Hieåu raèng hieäp thoâng ñeå ñöôïc soáng, ta nhaän ra bí tích röûa toäi laø caû moät kho taøng ñöôïc laøm quaø taëng quyù giaù, Chuùa Kitoâ ñeå laïi cho Giaùo Hoäi, vaø Giaùo Hoäi tieáp tuïc taëng ban cho moãi ngöôøi chuùng ta.1. Hieäp thoâng vôùi con ngöôøi:

Pheùp röûa cuûa thaùnh Gioan laø pheùp röûa “taåy giaû”, nghóa laø pheùp röûa môøi goïi moïi ngöôøi saùm hoái, vaø baát cöù ai toû loøng saùm hoái, ñeàu coù theå ñeán cuøng thaùnh Gioan ñeå nhaän pheùp röûa töø tay ngaøi.

Chuùa Kitoâ khoâng phaûi laø toäi nhaân, khoâng phaûi laø ngöôøi caàn ñeán pheùp röûa cuûa thaùnh Gioan. Coøn hôn theá nöõa, vì neáu pheùp röûa cuûa thaùnh Gioan chæ môùi “taåy giaû”, thì chính Chuùa môùi thaät laø Ñaáng saùng laäp bí tích röûa toäi ñeå tha toäi thaät, ñeå baát cöù ai laõnh nhaän bí tích aáy, ñeàu coù ñöôïc moïi quyeàn lôïi cuûa moät Kitoâ höõu.

Chöa heát, chính mieäng thaùnh Gioan ñaõ töøng khaúng ñònh vai troø quan troïng cuûa Chuùa Kitoâ: “Toâi laøm pheùp röûa cho anh em baèng nöôùc, nhöng coù Ñaáng maïnh theá hôn toâi ñang ñeán, toâi khoâng ñaùng côûi quai deùp cho Ngöôøi. Ngöôøi seõ laøm pheùp röûa cho anh em trong Thaùnh Thaàn vaø löûa”.

Cao troïng laø theá, Chuùa vaãn haï mình xuoáng. Treân bôø soâng Gioñan, Chuùa vaãn xeáp haøng cuøng vôùi daân toäc cuûa mình. Baèng caùch aáy, Ngöôøi ñaõ töï mình ñöùng chung haøng vôùi toäi nhaân, ñeå roài tieáp tuïc chaáp nhaän dìm mình xuoáng cuøng moät doøng nöôùc vôùi hoï, Ngöôøi trôû neân khieâm haï vaø maát huùt trong ñaùm ñoâng. Coù ai ngôø Ñaáng voâ toäi laïi toû loøng saùm hoái; Ñaáng xoùa toäi traàn gian laïi cuùi mình tröôùc moät con ngöôøi ñeå xin pheùp röûa; Ñaáng laøm pheùp röûa trong Thaùnh Thaàn laïi xin ñöôïc chòu pheùp röûa saùm hoái trong nöôùc; Ñaáng coù quyeàn tha thöù laïi thöïc hieän haønh vi cuûa ngöôøi caàn ñöôïc tha thöù.

Qua taát caû nhöõng haønh vi ñoù, Chuùa daïy ta baøi hoïc cuûa söï hieäp thoâng. Chính trong pheùp röûa, Thieân Chuùa nghieâng mình xuoáng ñeå hieäp thoâng vôùi con ngöôøi. Coøn hôn nhö vaäy, Ngöôøi hieäp thoâng hoaøn toaøn vôùi keû toäi loãi. Ngöôøi trôû thaønh moät ngöôøi anh em giöõa moïi ngöôøi.

Bôûi theá, pheùp röûa maø ta laõnh nhaän hoâm nay cuõng seõ laøm cho ta hieäp thoâng vôùi anh em mình, vôùi nhöõng ngöôøi chia seû cuøng moät ñöùc tin, laøm thaønh Giaùo Hoäi, thaân mình cuûa Chuùa Kitoâ.

2. Hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa

Nhöng söù ñieäp hieäp thoâng aáy chöa döøng ôû ñoù. Noù coøn cho ta bieát moät danh döï caû theå maø Thieân Chuùa ban taëng loaøi ngöôøi: soáng trong söï soáng cuûa Thieân Chuùa. Ñaây môùi laø ôn hieäp thoâng hoaøn haûo maø bí tích röûa toäi mang laïi cho ta. Hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa ñeán noãi ñöôïc soáng baèng chính söï soáng cuûa Thieân Chuùa, ñeå nhö Chuùa Kitoâ, ñöôïc laøm con Thieân Chuùa, thöøa höôûng gia nghieäp cuøng vôùi Ngöôøi. Nghóa laø con ngöôøi phaûi nhôø Chuùa Kitoâ môùi coù ñöôïc giaù trò lôùn lao.

Chuùa Kitoâ ñaõ maïc khaûi ñieàu ñoù sau khi böôùc leân töø doøng nöôùc Gioñan: Moät caûnh töôïng huy hoaøng chöa töøng coù, moät khoaûnh khaéc vinh hieån ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, moät con ngöôøi töôûng nhö taàm thöôøng aáy, laïi quaù söùc röïc rôõ vaø dieäu kyø: “Trôøi môû ra, Thaùnh Thaàn Chuùa döôùi hình chim boà caâu, ngöï xuoáng treân Ngöôøi. Laïi coù tieáng töø trôøi phaùn raèng: ‘Con laø Con cuûa Cha; ngaøy hoâm nay, Cha ñaõ sinh ra con’”.

Chính trong pheùp röûa, Chuùa Gieâsu ñaõ hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa. Ñaây laø söï hieäp thoâng Ba Ngoâi, moät söï hieäp thoâng hoaøn haûo maø Thieân Chuùa daønh cho nhöõng ai thuoäc veà Ngöôøi. Hoaøn haûo cho ñeán möùc, töø nay, ngöôøi laõnh nhaän ñöôïc Chuùa thoâng ban chính söï soáng cuûa Ngöôøi. Ñoù laø söï soáng ñaõ ñöôïc trao ban cho Chuùa Kitoâ töø nôi Chuùa Cha nhôø Chuùa Thaùnh Thaàn. Vaø Chuùa Kitoâ moät khi laäp bí tích röûa toäi theo yù Thieân Chuùa, Ngöôøi muoán ban chính söï soáng aáy cho ta. Vì leõ ñoù thaùnh Phao loâ ñaõ khoâng ngaàn ngaïi noùi raèng: “Toâi soáng, nhöng khoâng phaûi laø toâi maø laø Chuùa Kitoâ soáng trong toâi”.

Ai thuoäc veà Thieân Chuùa, ngöôøi ñoù coù Chuùa Kitoâ, ñuùng nhö danh xöng maø hoï ñöôïc dieãm phuùc khoaùc vaøo: “Kitoâ höõu”. Vaø baát cöù ai ñöôïc chìm trong söï soáng cuûa Chuùa Kitoâ, ñöôïc mang laáy Chuùa Kitoâ trong taâm hoàn mình, ngöôøi ñoù soáng trong söï soáng cuûa Thieân Chuùa, söï soáng maø chính Chuùa Kitoâ ñaõ soáng.

Noùi nhö theá hôi khoù hieåu. Ta coù theå hieåu moät caùch noâm na theá naøy: Neáu moät ngaøy naøo ta phaûi soáng xa ngöôøi meï yeâu quyù cuûa mình. Söï xa caùch aáy laøm ta da dieát nhôù. Hình aûnh ngöôøi meï nôi queâ nhaø cöù hieän roõ moàn moät trong töøng neáp nghó, töøng lôøi noùi, vaø trong sinh hoaït thöôøng ngaøy cuûa ta… Caøng nhôù bao nhieâu, ta caøng soáng theo yù muoán, theo lôøi raên daïy, ngay caû nhöõng gì maø baø ñaõ töøng laøm, ñaõ töøng noùi baáy nhieâu. Cuõng coù luùc, nhöõng haønh ñoäng cuûa ta, vì söï thöông meán aáy, hình nhö raäp khuoân theo nhöõng haønh ñoäng maø baø ñaõ töøng thöïc hieän. Coù theå noùi, duø xa meï, nhöng ngöôøi meï aáy vaãn soáng trong söï soáng cuûa ta vaø ta cuõng chìm vaøo trong taát caû neáp soáng cuûa baø.

Chæ laø moät caùch hieåu noâm na, nhöng moät ví duï nhö theá coù theå giuùp ta aùp duïng ñeå soáng lôøi Chuùa trong cuoäc soáng cuûa mình. Töø ñoù baïn vaø toâi nhaän thaáy, chæ coù moät caùch duy nhaát giuùp mình soáng bí tích röûa toäi ñeå ñöôïc hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa laø mang laáy taâm tö cuûa Chuùa Kitoâ. Nghóa laø moãi ngöôøi haõy yeâu meán Chuùa Kitoâ nhieàu hôn nöõa, ñeå nhôø loøng yeâu meán aáy, ta seõ soáng nhö Chuùa Kitoâ daïy, nhö Chuùa Kitoâ haønh ñoäng, yeâu meán Thieân Chuùa vaø yeâu thöông con ngöôøi nhö Chuùa Kitoâ ñaõ töøng yeâu. Taét moät lôøi: soáng nhö Chuùa Kitoâ ñaõ soáng. Vì Chuùa Kitoâ soáng vaø hieäp thoâng hoaøn haûo trong Tình yeâu Ba Ngoâi, cuõng vaäy, baïn vaø toâi chæ coù theå hieäp thoâng ñeå ñöôïc soáng chính söï soáng cuûa Ba Ngoâi, khi baûn thaân moãi ngöôøi bieát mang laáy taâm tö nhö ñaõ coù trong Chuùa Kitoâ.

Söù ñieäp veà ôn hieäp thoâng ñöôïc ban treân doøng soâng Gioñan laø moät söù ñieäp quang troïng, vì nôi ñoù Chuùa daïy ta baøi hoïc cuûa söï hieäp thoâng trong bí tích röûa toäi: Hieâp thoâng vôùi con ngöôøi ñeå yeâu thöông con ngöôøi hôn. Vaø hieäp thoâng vôùi Thieân Chuùa ñeå ñöôïc nhaän laõnh chính söï soáng cuûa Thieân Chuùa vaø ñöôïc soáng trong söï soáng aáy. Coù soáng ôn hieäp thoâng hoaøn haûo nhö theá, môùi chöùng toû raèng, ta soáng hoaøn haûo bí tích röûa toäi.


Lm. VUÕ XUAÂN HAÏNH

tải về 21.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương