Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựutải về 7.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích7.19 Kb.
#7675

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1431 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

HàTĩnh, ngày 19 tháng12 năm 1992QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HÀ TĨNH


- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989;

- Căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc sở Công nghiệp, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. - Nay đổi tên Xí nghiệp may mặc và kinh doanh tổng hợp Hà Tĩnh thành “ Công ty may mặc Thành Công”

- Tên giao dịch với nước ngoài: THÀNH CÔNG GARMENT COMPANY viết tắt là: THÀNH CÔNG G. C.

- Trụ sở đóng tại đường phan Đình Phùng thị xã Hà Tĩnh.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 - Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc sở Công nghiệp, Công ty may mặc Thành Công và các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như điều 3

- Bộ CNN ( để b/c)

- Công an tỉnh

- Lưu VP-UB


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KT/CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Lựu

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH

tải về 7.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương