PhiếU ĐÁnh giá giáo viên của tổ chuyên môn và CỦa hiệu trưỞNGtải về 111.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích111.71 Kb.
#24300
Phụ lục 4 (Kèm theo công văn số: 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD&ĐT)
Sở/Phòng GD-ĐT ...........................................
PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

VÀ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT:

Trường: ………………………………………………Năm học:

Tổ chuyên môn:

Họ và tên giáo viên được đánh giá:

Môn học được phân công giảng dạy:1. Đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn:

(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)Các tiêu chuẩn và tiêu chí

Điểm đạt được

Ghi chú

1

2

3

4

* TC 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên

 
 

 

 

+ tc 1. Phẩm chất chính trị

 
 

 

 

+ tc 2. Đạo đức nghề nghiệp

 
 

 

 

+ tc 3. Ứng xử với học sinh

 
 

 

 

+ tc 4. Ứng xử với đồng nghiệp

 
 

 

 

+ tc 5. Lối sống, tác phong

 
 

 

 

* TC 2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 
 

 

 

+ tc 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục

 
 

 

 

+ tc 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục

 
 

 

 

* TC 3. Năng lực dạy học

 
 

 

 

+ tc 8. Xây dựng kế hoạch dạy học

 
 

 

 

+ tc 9. Bảo đảm kiến thức môn học

 
 

 

 

+ tc 10. Bảo đảm chương trình môn học

 
 

 

 

+ tc 11. Vận dụng các phương pháp dạy học


 
 

 

 

+ tc 12. Sử dụng các phương tiện dạy học

 
 

 

 

+ tc 13. Xây dựng môi trường học tập

 
 

 

 

+ tc 14. Quản lý hồ sơ dạy học

 
 

 

 

+ tc 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 
 

 

 

* TC 4. Năng lực giáo dục

 
 

 

 

+ tc 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

 
 

 

 

+ tc 17. Giáo dục qua môn học

 
 

 

 

+ tc 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

 
 

 

 

+ tc 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng

 
 

 

 

+ tc 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục

 
 

 

 

+ tc 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh

 
 

 

 

* TC 5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội

 
 

 

 

+ tc 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng

 
 

 

 

+ tc 23. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

 
 

 

 

* TC 6. Năng lực phát triển nghề nghiệp

 
 

 

 

+ tc 24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện

 
 

 

 

+ tc 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục

 
 

 

 

- Số tiêu chí đạt mức tương ứng

 
 

 

 

- Tổng số điểm của mỗi mức

 
 

 

 

- Tổng số điểm:

- Xếp loại:


2. Đánh giá chung của tổ chuyên môn:

a) Những điểm mạnh:

b) Những điểm yếu:

c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

d) Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá:

 

Ngày. . . . . tháng . . . . năm 20……

Tổ trưởng tổ chuyên môn

(ký, ghi rõ họ và tên)

3. Xếp loại và ý kiến của hiệu trưởng


  

……………, ngày. . . . . tháng . . . . năm 20……

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

 Lưu ý:

- Phụ lục 4 kèm theo công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD&ĐT thay thế Phụ lục 2 kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT.

- Sau khi thực hiện đánh giá giáo viên, đơn vị sao Phụ lục này thành 02 bản, lưu 01 bản tại đơn vị, gửi 01 bản về bộ phận TCCB để lưu giữ trong hồ sơ của giáo viên.

Phụ lục 3

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở/Phòng GD-ĐT.................................

PhiÕu TæNG HîP kÕT QU¶ xÕp lo¹i gi¸o viªn cña Tæ chuyªn m«n

Tr­êng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N¨m häc: . . . . . . . . . . . . .Tæ chuyªn m«n : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT

Hä vµ tªn gi¸o viªn

GV tù ®¸nh gi¸

§¸nh gi¸ cña Tæ

Ghi chó

Tæng sè ®iÓm

XÕp lo¹i

Tæng sè ®iÓm

XÕp lo¹i

Ngµy . . . . . th¸ng . . . . . n¨m . . . .

Tæ tr­ëng chuyªn m«n(Ký vµ ghi hä tªn)

tải về 111.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương