Số : 525 /QĐ-tlđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 39.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích39.65 Kb.
#22651

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

––––––––––––

Số :525 /QĐ-TLĐ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tạm thời về tiền lương, phụ cấp cán bộ

công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM


- Căn cứ Luật Công đoàn năm 1990; Điều lệ Công đoàn Việt;

- Căn cứ Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ; Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh; Thông tư Liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 8 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc trích nộp kinh phí công đoàn;

- Căn cứ công văn số 91/CV-BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ban Tổ chức TW Đảng; Công văn số 16069/BTC-TCDN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính; Công văn số 895/LĐTBXH-LĐTL ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức, Ban Chính sách- Pháp luật và Ban Tài chính Tổng Liên đoàn;QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về tiền lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Điều 3: Các Ban của Tổng Liên đoàn; Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- Ban Tổ chức TW

- Bộ LĐ TB & XH (đã ký)

- BHXH Việt Nam

- Phòng TM Công nghiệp VN Nguyễn Hoà Bình

- Như Điều 3

- Các Đ/c UVĐCT.

- Lưu VP TLĐ

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

VIỆT NAM

––––––––


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––
QUY ĐỊNH

TẠM THỜI VỀ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP CÁN BỘ

CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

( Ban hành kèm theo Quyết định số 525 /QĐ-TLĐ ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN)
Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

  1. Phạm vi áp dụng:

- Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

- Công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Sau đây gọi chung là công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước.

2- Đối tượng áp dụng:

Cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước.

Điều 2: Điều kiện áp dụng.

Công đoàn cơ sở có nguồn kinh phí chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp,trích nộp BHXH,BHYT, .. và các quyền lợi khác của cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định của Tổng Liên đoàn. Khuyến khích các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở.Điều 3: Điều kiện để bố trí cán bộ và tiêu chuẩn cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở:

1- Công đoàn cơ sở có 500 lao động trở lên được bố trí 1 cán bộ công đoàn chuyên trách.

2- Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở do Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề nghị, công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở chấp thuận. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh- thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định.

3- Đối với công đoàn cơ sở có dưới 500 lao động, nhưng có nguồn kinh phí trả lương và quyền lợi khác của cán bộ công đoàn chuyên trách, có nhu cầu bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách, có thể bố trí 1 cán bộ công đoàn chuyên trách.

4- Tiêu chuẩn cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở thực hiện theo Điều lệ công đoàn Việt Nam .

Điều 4: Thẩm quyền quyết định bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước.

1- Sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở có văn bản đề nghị, công đoàn cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận và ký Hợp đồng làm việc.

2- Việc cho thôi việc, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

Điều 5: Nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, các khoản trích nộp theo lương của cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước do công đoàn cơ sở chi trả từ nguồn ngân sách công đoàn của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chương II

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP

Điều 6: Chế độ tiền lương cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước.

1- Cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước hưởng tiền lương hàng tháng bằng hệ số nhân với tiền lương, tiền công bình quân làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn của lao động trong doanh nghiệp, đơn vị.

- Chủ tịch công đoàn cơ sở hệ số: 3,0

- Phó chủ tịch công đoàn cơ sở hệ số 2,5

- Cán bộ công đoàn chuyên trách khác hệ số 2,0


  1. Cách tính tiền lương bình quân:

- Đối với doanh nghiệp tiền lương, tiền công bình quân hàng tháng để tính lương cán bộ chuyên trách công đoàn được xác định trên cơ sở tổng quỹ tiền lương, tiền công trả cho người lao động trong kỳ được phép khấu trừ vào chi phí hợp lý, hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho tổng số lao động trong kỳ ( thuộc đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn) chia 12 tháng.

- Đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tiền lương, tiền công bình quân hàng tháng tính lương cán bộ chuyên trách công đoàn được xác định trên cơ sở tổng quỹ tiền lương, tiền công trả cho người lao động ( thuộc đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn) và thu nhập tăng thêm tính vào chi phí hoạt động sự nghiệp (nếu có) chia cho tổng số lao động trong kỳ (thuộc đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn) chia 12 tháng.

- Kỳ tính lương bình quân : 1 năm 1 lần, tiền lương, tiền công bình quân năm trước liền kề làm cơ sở trả lương hàng tháng của cán bộ công đoàn chuyên trách năm nay.

3- Trường hợp tiền lương đang hưởng theo hợp đồng lao động của người lao động được bố trí làm cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở cao hơn tiền lương tính theo hệ số quy định tại khoản 1, điều này thì được tính thêm phần chênh lệch cho bằng tiền lương hiện hưởng theo HĐLĐ.Điều 7: Chế độ phụ cấp thâm niên.

Từ nhiệm kỳ Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ thứ 2 , cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương đang hưởng/ 1 nhiệm kỳ đối với công đoàn cơ sở nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần. Mức phụ cấp 10% mức lương đang hưởng/1 nhiệm kỳ đối với công đoàn cơ sở nhiệm kỳ đại hội 5 năm 1 lần.

Ngoài phụ cấp thâm niên theo quy định trên cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước còn được hưởng chế độ phụ cấp lương như: Phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút,.. theo quy định đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp ( nếu có).

Điều 8: Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm ytế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Đơn vị trả lương cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước có trách nhiệm trích nộp kinh phí Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở.Điều 9 : Chế độ khác.

Ngoài chế độ tiền lương cán bộ công đoàn chuyên trách công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước được hưởng các chế độ phúc lơị do doanh nghiệp, đơn vị chi trả như người lao động tại doanh nghiệp theo quy chế và thoả ước lao động tập thể của đơn vị, doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị không chi trả các chế độ phúc lợi theo Quy chế và thoả ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn chuyên trách thì công đoàn cơ sở chi trả khoản này từ nguồn ngân sách của công đoàn cơ sở.Chương III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10: Công đoàn cơ sở đang trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư TW Đảng được tiếp tục trả lương cho cán bộ chuyên trách công đoàn theo Quy định của Ban Bí thư TW.

Điều 11: Ban Tổ chức Tổng liên đoàn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cấp công đoàn bố trí, ký hợp đồng làm việc, sử dụng cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ sở khu vực ngoài Nhà nước.

Cập nhật thông tin, nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Quy định tạm thời về tiền lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách khu vực ngoài nhà nước cho phù hợp.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước.

Điều 12: Ban Tài chính Tổng liên đoàn có trách nhiệm hướng dẫn công đoàn các cấp sử dụng, quyết toán nguồn tài chính của công đoàn cơ sở chi trả tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách.

Hàng năm, tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn số lượng cán bộ chuyên trách, kinh phí chi trả tiền lương cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ sở khu vực ngoài nhà nước.Nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi quy định về định mức nguồn kinh phí sử dụng chi trả tiền lương cán bộ công đoàn chuyên trách cơ sở khu vực ngoài nhà nước.

Điều 13: LĐLĐ tỉnh thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước thực hiện quy định này .

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(đã ký)
Nguyễn Hoà Bình


tải về 39.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương