Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 297-97tải về 100.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích100.89 Kb.
#17746

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 297- 97

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 297-97
Quy ph¹m kh¶o nghiÖm gièng s¾n
1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c chung, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm quèc gia c¸c gièng s¾n cã triÓn väng ®­îc chän t¹o trong n­íc vµ nhËp néi.

1.2. C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã gièng s¾n míi cÇn kh¶o nghiÖm vµ c¸c c¬ quan kh¶o nghiÖm ph¶i thùc hiÖn ®óng "Quy ®Þnh kh¶o nghiÖm gièng quèc gia c¸c gièng c©y trång n«ng nghiÖp" sè 157/ NN- CSQL/Q§ ngµy 26/8/1992 cña Bé N«ng nghiÖp & CNTP (nay lµ Bé N«ng nghiÖp & PTNT).

2. Ph­¬ng ph¸p kh¶o nghiÖm:

2.1. C¸c b­íc kh¶o nghiÖm:

2.1.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: TiÕn hµnh 2-3 vô.

2.1.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt: TiÕn hµnh 1-2 vô ®èi víi c¸c gièng s¾n cã triÓn väng nhÊt ®· kh¶o nghiÖm c¬ b¶n Ýt nhÊt 1 vô.

2.2. Bè trÝ kh¶o nghiÖm:

2.2.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n: • C¸c gièng kh¶o nghiÖm ®­îc ph©n nhãm theo thêi gian sinh tr­ëng.

 • Kh¶o nghiÖm ®­îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh 3 lÇn nh¾c l¹i.

 • DiÖn tÝch « 25 m2 ®Õn 50 m2 tuú tõng ®iÒu kiÖn.

 • Gièng ®èi chøng: Gièng ®èi chøng lµ gièng ®· ®­îc c«ng nhËn gièng quèc gia hoÆc ®Þa ph­¬ng tèt ®ang ®­îc trång phæ biÕn vµ cã thêi gian sinh tr­ëng t­¬ng ®­¬ng víi c¸c gièng kh¶o nghiÖm.

 • Gièng göi kh¶o nghiÖm: Tæ chøc vµ c¸ nh©n ®¨ng ký kh¶o nghiÖm ph¶i göi gièng tr­íc 1 vô ®Ó nh©n gièng tËp trung theo quy tr×nh thèng nhÊt nh»m ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu vÒ chÊt l­îng cña c¸c gièng kh¶o nghiÖm (®Þa ®iÓm göi gièng: miÒn B¾c: Tr­êng §HNN 3, Trung t©m Kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång, Trung t©m C©y cã cñ miÒn Nam; Trung t©m Nghiªn cøu n«ng nghiÖp H­ng Léc).

 • Kü thuËt gieo trång:

 • §Êt cµy bõa kü, ®¸nh r¹ch c¸ch nhau 1 m.

 • Hom cÊt dµi 10-15 cm (mçi hom cã 3-4 m¾t), chän hom b¸nh tÎ, hom ®­îc lÊy tõ c©y gièng 8-10 th¸ng tuæi ®­îc b¶o qu¶n n¬i tho¸ng m¸t.

 • Ph©n bãn:

Ph©n h÷u c¬ 5-10 tÊn /ha + 60-80 kg N , 40-60 P2O5 + 80-120 kg K2O.

 • Bãn lãt theo gèc toµn bé ph©n h÷u c¬ + 1/3 l­îng ®¹m + 1/3 l­îng Kali + toµn bé ph©n l©n.

 • Bãn thóc:

+ LÇn 1: Sau trång 30-40 ngµy ( phÝa Nam), 40-50 ngµy (phÝa B¾c) bãn 1/3 l­îng ®¹m + 1/3 l­îng Kali. KÕt hîp lµm cá, vun nhÑ.

+ LÇn 2: Sau trång 60-80 ngµy (PhÝa Nam), 80-90 ngµy (phÝa B¾c) bãn toµn bé sè ph©n N vµ Kali cßn l¹i, lµm cá vun cao cho s¾n.

+ C¸ch trång vµ mËt ®é trång:

§Æt hom nghiªng 10o so víi mÆt ®Êt, lÊp ®Êt s©u 3-4 cm. Kho¶ng c¸ch trång: gièng ng¾n ngµy 1 m x 0,8m; gièng dµi ngµy 1m x 1m.

+ Thu ho¹ch: C¨n cø theo thêi gian sinh tr­ëng, khi c©y cã sè l¸ vµng rông nhiÒu, luèng nøt.

+ Phßng trõ s©u bÖnh: DÕ vµ mèi lµ 2 lo¹i ph¸ ho¹i hom khi trång. Phßng trõ b»ng c¸ch xö lý hom vµ ®Êt tr­íc khi trång theo h­íng dÉn cña ngµnh b¶o vÖ thùc vËt.

+ Thêi vô: Theo khung thêi vô tèt nhÊt ë ®Þa ph­¬ng.

2.2.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt:

C¸c gièng triÓn väng sau khi ®· kh¶o nghiÖm c¬ b¶n Ýt nhÊt 1 vô sÏ ®­îc ®­a vµo kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn hé n«ng d©n. Mçi gièng trång tèi thiÓu 500 m2, ®èi chøng lµ gièng tèt ®­îc trång phæ biÕn ë ®Þa ph­¬ng.

Kü thuËt trång trät ¸p dông quy tr×nh kü thuËt tiªn tiÕn cña ®Þa ph­¬ng.3. Ph­¬ng ph¸p vµ chØ tiªu theo dâi

3.1. Kh¶o nghiÖm c¬ b¶n

3.1.1. ChØ tiªu tÝnh tr¹ng thùc vËt häc (B¶ng 1)

3.1.2. ChØ tiªu sinh tr­ëng


 • Sè ngµy tõ trång-mäc (75% sè c©y mäc)

 • Sè ngµy tõ trång-b¾t ®Çu ph©n cµnh cÊp 1

 • Thêi gian sinh tr­ëng

 • §¸nh gi¸ sinh tr­ëng ngoµi ®ång ruéng: NhËn xÐt cho ®iÓm theo c¸c chØ tiªu: Tû lÖ n¶y mÇm, søc sinh tr­ëng ban ®Çu (60 ngµy sau trång), ®é ®ång ®Òu ngoµi ®ång ruéng (90 ngµy sau trång). Cho ®iÓm theo thang ®iÓm 5 bËc (b¶ng 2).

3.1.3. YÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt (b¶ng 3)

 • Sè khãm thu ho¹ch/«

 • Khèi l­îng th©n l¸/1 khãm

 • Khèi l­îng cñ t­¬i/1 khãm

 • Tæng khèi l­îng cñ: kg/«

 • Sè cñ/1 khãm

(§o ®Õm c¸c chØ tiªu trªn c¸c c©y thu ho¹ch)

 • N¨ng suÊt cñ t­¬i: tÊn/ha

 • N
  ¨ng suÊt th¸i l¸t kh«: tÊn/ha


3.1.4. ChØ tiªu phÈm chÊt:

 • Hµm l­îng tinh bét (%chÊt kh«): C©n b»ng c©n chuyªn dïng, ¸p dông ph­¬ng ph¸p tû träng cña CIAT.

 • KhÈu vÞ ¨n luéc: Khi thu ho¹ch luéc ¨n thö ®¸nh gi¸ ®é bë, vÞ ®¾ng, ngät… (b¶ng 4).

3.1.5. Kh¶ n¨ng chèng chÞu s©u bÖnh (b¶ng 5)

 • DÕ vµ mèi ®ôc hom (% sè hom bÞ h¹i/tæng sè hom theo dâi)

 • BÖnh ®èm n©u l¸ (Cercospora henningsii): % c©y bÞ bÖnh/tæng sè c©y theo dâi.

 • BÖnh kh¶m l¸ Mozaic (Manihot virus 1. Smith): % c©y bÞ bÖnh/tæng sè c©y theo dâi.

 • Kh¶ n¨ng thÝch øng víi ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh bÊt thuËn: Dùa vµo t×nh h×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y trong ®iÒu kiÖn bÊt thuËn ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu h¹n, gi¸ rÐt ®Ó ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm 5 bËc (b¶ng 6).

3.2. Kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt

 • Thêi gian sinh tr­ëng: NhËn xÐt thêi gian sinh tr­ëng dµi, ng¾n, trung b×nh (ng¾n 6-7 th¸ng; trung b×nh 8-10 th¸ng; dµi 11-12 th¸ng).

 • Khèi l­îng th©n l¸ cña 10-20 khãm (lÊy khãm ë gi÷a «)

 • Khèi l­îng cñ t­¬i cña 10-20 khãm

 • N¨ng suÊt sinh vËt häc: (TÊn/ha)

 • N¨ng suÊt cñ t­¬i: (TÊn/ha)

 • NhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm cña gièng, ph©n lo¹i tèt, xÊu, trung b×nh ghi vµo mÉu b¸o c¸o kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt.

3.3. Thèng kª vµ xö lý sè liÖu

TÊt c¶ c¸c sè liÖu theo dâi ë c¸c ®iÓm ph¶i göi vÒ Trung t©m Kh¶o nghiÖm gièng c©y trång TW ®Ó tæng kÕt vµ b¸o c¸o cuèi vô sau thu ho¹ch 1 th¸ng theo ë phÇn phô lôc).3.4. C«ng bè kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm

C¬ quan chñ tr× kh¶o nghiÖm tËp hîp kÕt qu¶ cña c¸c ®iÓm trong mµng l­íi, viÕt b¸o c¸o vµ göi kÕt qu¶ cho c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm, sau mçi chu kú kh¶o nghiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc Héi ®ång gièng cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.Phô lôc

B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm c¬ b¶n gièng s¾n


N¨m…
1. §iÓm kh¶o nghiÖm

2. C¬ quan qu¶n lý

3. C¸n bé thùc hiÖn

4. Sè gièng tham gia kh¶o nghiÖm (ghi ®Çy ®ñ tªn gièng)

5. Ngµy trång, ngµy thu ho¹ch

6. DiÖn tÝch « kh¶o nghiÖm

7. KiÓu bè trÝ kh¶o nghiÖm vµ sè lÇn nh¾c l¹i

8. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai (sè liÖu ph©n tÝch ®Êt nÕu cã)

9. ChÕ ®é lu©n canh

10. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt (ph©n bãn, ch¨m sãc, t­íi n­íc…)

11. Tãm t¾t t×nh h×nh khÝ t­îng thêi tiÕt. Sè liÖu khÝ t­îng vïng (nÕu cã)

12. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm, nhËn xÐt tõng gièng13. C¸c sè liÖu theo dâi ghi vµo b¶ng kÌm theo phÇn phô lôc.

Ngµy th¸ng n¨m

§¬n vÞ qu¶n lý

C¸n bé thùc hiÖnB¶ng 1: TÝnh tr¹ng thùc vËt häc


Gièng

ChiÒu cao c©y (cm)

Ph©n cµnh

Sè th©n 1 khãm

§é cao ph©n cµnh

D¹ng c©y

Mµu l¸

Mµu ngän

Mµu cuèng l¸

Mµu vá th©n

Mµu vá cñ

Mµu thÞt cñB¶ng 2: §Æc ®iÓm sinh tr­ëng


Tªn gièng

Tû lÖ nÈy mÇm

Søc sinh tr­ëng ban ®Çu

§é ®ång ®Òu (®iÓm 1-5)*

Thêi gian tõ trång ®Õn

Mäc

Ph©n cµnh cÊp 1

Thu ho¹ch* Dùa vµo t×nh h×nh sinh tr­ëng vµ ®é ®ång ®Òu cña c©y ®Ó cho ®iÓm theo thang 5 bËc:

- §iÓm 1: Tèt

- §iÓm 2: Kh¸

- §iÓm 3: Trung b×nh

- §iÓm 4: YÕu- §iÓm 5: RÊt yÕu

B¶ng 3: YÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt

Tªn gièng

Sè khãm thu ho¹ch/«

Khèi l­îng th©n l¸ (kg/«)

Khèi l­îng cñ (kg/«)

ChØ sè thu ho¹ch (%)

NS cñ t­¬i T/ha

NS th¸i l¸t kh« T/ha

LÇn 1

LÇn 2

LÇn 3B¶ng 4: PhÈm chÊt cñ


Tªn gièng

Hµm l­îng chÊt kh« (%)

Hµm l­îng tinh bét (%)

ChÊt l­îng cñ ¨n khi luéc

DÎo

Ngät

§¾ngB¶ng 5: Møc ®é s©u bÖnh h¹i

Tªn gièng

DÕ, mèi ®ôc hom (% sè hom bÞ ®ôc)

BÖnh ®èm n©u l¸ (% c©y bÖnh/tæng sè c©y theo dâi)

BÖnh kh¶m l¸ (% c©y bÖnh/tæng sè c©y theo dâi)

BÖnh thèi cñ (% sè cñ bÞ bÖnh/tæng sè cñ theo dâi)
B¶ng 6: Kh¶ n¨ng thÝch øng víi ngo¹i c¶nh bÊt thuËn

Tªn gièng

H¹n

Gi¸ rÐt

Thêi ®iÓm ®¸nh gi¸

§iÓm (1-5)

Thêi ®iÓm ®¸nh gi¸

§iÓm (1-5)B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm s¶n xuÊt gièng s¾n

N¨m…
1. Hîp t¸c x·, x·, huyÖn, tØnh

2. Tªn hé x· viªn

3. Tªn gièng kh¶o nghiÖm

4. DiÖn tÝch trång kh¶o nghiÖm

5. §Æc ®iÓm ®Êt ®ai

6. C¸c biÖn ph¸p kü thuËt

7. Ngµy trång, ngµy thu ho¹ch

8. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ gièng


Tªn gièng

Thêi gian sinh tr­ëng (dµi, trung b×nh, ng¾n)

N¨ng suÊt sinh vËt häc (tÊn/ha)

N¨ng suÊt cñ t­¬i (TÊn/ha)

NhËn xÐt tãm t¾t gièng

9. KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ


Ngµy th¸ng n¨mC¸n bé chØ ®¹o ®iÓm

§¹i diÖn hé x· viªntải về 100.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương