TØnh Thanh Ho¸ ViÖt nam dn chñ céng hoµtải về 10.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích10.21 Kb.
#8172

Uû ban hµnh chÝnh


tØnh Thanh Ho¸

ViÖt nam d©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 1485 KTCB/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 1974


quyÕt ®Þnh

V/v DuyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng ®¬n vÞ H¶i qu©n 510 khu vùc IIIChñ tÞch UBHC tØnh thanh ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ UBHC c¸c cÊp c«ng bè t¹i LÖnh sè: 51-LCT ngµy 10-11-1982 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ;

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ T¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh x©y dùng vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng;

- XÐt Tê tr×nh sè 409 ngµy 21/5/1974 cña ®¬n vÞ H¶i qu©n khu vùc II.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng ty X©y dùng tØnh Thanh Ho¸ b»ng C«ng v¨n sè: 1371QH/Q§TH ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 1974 vµ cña «ng Chñ nhiÖm Uû ban N«ng nghiÖp tØnh Thanh Ho¸ b»ng C«ng v¨n sè 103 R§/UBNN ngµy 26/8/1974.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: DuyÖt ®Þa ®iÓm x©y dùng cho §¬n vÞ H¶i quan khu vùc II ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh doanh tr¹i ®¬n vÞ H¶i quan510 khu vùc II trªn khu ®Êt thuéc x· Hoµng Tr­êng, huyÖn Ho»ng ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

- B¾c Gi¸p: Nói Linh Tr­êng vµ Hang D¬i.

- Nam gi¸p: Con ®­êng.

- §«ng gi¸p: Ruéng lóa.

- T©y gi¸p: Ruéng lóa vµ nói Linh Tr­êng.

(Cã s¬ ®å vÞ trÝ X©y dùng kÌm theo).§iÒu 3: §¬n vÞ H¶i qu©n khu vùc II ®­îc phÐp tiÕn hµnh kh¶o s¸t, thiÕt kÕ mÆt b»ng c«ng tr×nh x©y dùng, tr×nh UBHC tØnh duyÖt cÊp ®Êt chÝnh thøc.

N¬i nhËn:

- §¬n vÞ H¶i qu©n 510

- Ty X©y dùng Thanh Ho¸

- UBHC huyÖn Ho»ng ho¸

- ViÖn QH Kh¶o s¸t ThiÕt kÕ

- N«ng tr­êng QD Hµ Trung

- L­u

KT/ chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký


TrÇn TiÕn Qu©n

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 10.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương