TRƯỜng đẠi học kinh tế Số : 916 /kh-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 41.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích41.48 Kb.
#27175


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Số : 916 /KH-ĐHKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015


KẾ HOẠCH

Điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến học viên cao học về hoạt động đào tạo

Học kỳ II, Năm học 2014 – 2015I. Mục đích, đối tượng và phạm vi áp dụng

Cuộc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến học viên cao học về hoạt động giảng dạy của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN được thực hiện vào mỗi học kỳ của năm học để đánh giá về hoạt động đào tạo của nhà trường nhằm mục đích cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo của nhà trường.

Thời gian thực hiện khảo sát từ T03/2015 đến T07/2015.

Đợt khảo sát trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy học kỳ 2 năm học 2014-2015 được thực hiện đối với các môn học được giảng dạy trong kỳ thuộc các chương trình đào tạo thạc sĩ kinh tế tại Trường ĐHKT – ĐHQGHN.II. Phương pháp thực hiện

Việc trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy sẽ được thực hiện nhằm thu thập các thông tin theo nội dung đã định sẵn, thông qua Phiếu trưng cầu ý kiến được tích hợp qua phần mềm điều tra khảo sát online (Survey online).

Học viên sẽ được hướng dẫn để thực hiện cung cấp thông tin đánh giá có liên quan đến hoạt động giảng dạy môn học của giảng viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy trên hệ thống phần mềm Survey online thay cho phương pháp truyền thống.

Thông tin được thu thập trên diện rộng: Thực hiện trưng cầu ý kiến của toàn bộ học viên đang theo học tại các lớp môn học được giảng dạy trong kỳ.III. Công cụ khảo sát, điều tra, đánh giá

Sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến được tích hợp qua phần mềm điều tra khảo sát để thu thập các ý kiến của học viên về hoạt động giảng dạy của nhà trường với các nội dung sau:  • Đánh giá mức độ đáp ứng của các hoạt động giảng dạy môn học với các yêu cầu học tập của học viên.

  • Đánh giá mức độ đáp ứng của các hình thức kiểm tra, đánh giá thành quả học tập với các yêu cầu của học viên.

  • Cảm nhận chung của người học.

IV. Thời gian biểu và phân công công việc

Stt

Nội dung nhiệm vụ

Thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Xây dựng kế hoạch ĐTKS Dự trù kinh phí

TTĐBCLGD

KHTC

T03/2015


Thông báo về cuộc điều tra khảo sát tới học viên

TTĐBCLGD

PĐT, các Khoa, TT HTTT Kinh tế và quản lý


T03/2015


Định dạng thông tin phiếu ĐTKS trong phần mềm

TTĐBCLGD
T03/2015


Rà soát, kiểm tra thông tin sinh viên, giảng viên, môn học trên hệ thống ĐTKS online

TTĐBCLGD

PĐT

T04/2015


Chạy đồng bộ dữ liệu các thông tin về học viên, giảng viên và lớp môn học để chuẩn bị mở cuộc ĐTKS

TTĐBCLGD

PĐT, TT HTTT Kinh tế và quản lý

T04/2015


Mở cuộc điều tra thu thập thông tin

TTĐBCLGD
T04/2015


Thống kê kết quả ĐTKS trên hệ thống thăm dò

TTĐBCLGD
T08/2015


Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm ĐTKS online sang phần mềm SPSS

TTĐBCLGD
T08/2015


  • Làm sạch, xử lý và phân tích số liệu;

  • Thông báo kết quả ĐTKS sơ bộ

TTĐBCLGD
T09/2015


Viết báo cáo kết quả ĐTKS

TTĐBCLGD
T10/2015


  • Thông báo kết quả tới các bên liên quan;

  • Lưu giữ kết quả

TTĐBCLGD
T11/2015

(Theo quy định về các hoạt động điều tra, khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo, công tác tổ chức, đoàn thể và hỗ trợ người học tại Trường ĐHKT-ĐHQG HN ban hành kèm theo Quyết định số 3081/QĐ-ĐHKT ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Hiêu trưởng trường ĐHKT ).
Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc điều tra khảo sát trưng cầu ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy học kỳ 2 năm học 2014 - 2015, đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Phòng Đào tạo;

- Các Khoa trực thuộc;- Lưu VT, ĐBCLGD, H5.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký
PGS.TS. Trần Anh TàiКаталог: Uploads -> file -> thanhhd1987@gmail.com -> 2015
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> CÔng ty cổ phần chứng khoáN ĐÀ NẴNG
file -> CÔng ty luật tnhh dưƠng gia duong gia law company limited
file -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
file -> BỘ giao thông vận tảI
2015 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2015 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 1593/tb-đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 915 /kh-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 917 /Đhkt-đbclgd v/v thực hiện điều tra khảo sát hoạt động đào tạo học kỳ 2 năm học 2014-2015. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 41.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương