UỶ ban nhân dân huyện cao lộCtải về 24.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích24.91 Kb.
#3882


UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAO LỘC

Số: 1103 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cao Lộc, ngày 21 tháng 5 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,

công cộng Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc tại Tờ trình số 466/TTr-TNMT ngày 19/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 25,1 m2 đất tại thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do hộ ông Đồng Văn Hiếu, trú tại thôn Còn Kéo, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang sử dụng để Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Số liệu đất như sau:

STT

Bản đồ

địa chínhBản đồ Trích đo địa chính

Diện tích (m2)

Loại đất

16

TờSố

thửa


TờSố

thửa

59

57

3

3

25,1

Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK)

Cộng

25,1
Vị trí, ranh giới các thửa đất thu hồi theo Mảnh trích đo địa chính số 03 - 2014 tỷ lệ 1/1000, do Công ty TNHH MTV Mạnh Chung đo vẽ ngày 28/4/2014 và Biên bản kiểm đếm do Tiểu ban giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Cao Lộc, Chủ đầu tư và UBND xã Bảo Lâm cùng chủ hộ xác định tại thực địa.

Lý do thu hồi đất: Thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hữu Nghị - Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, thuộc hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm có trách nhiệm giao Quyết định này đến hộ ông Đồng Văn Hiếu, trường hợp hộ ông Đồng Văn Hiếu không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã Bảo Lâm, tại nhà Văn hóa thôn Còn Kéo (nơi có đất bị thu hồi).

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng ký Quyết định này trên trang thông tin điện tử huyện Cao Lộc.

3. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Bảo Lâm tiến hành việc chỉnh lý biến động đất đai, điều chỉnh lại diện tích đất theo quy định.Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, Trưởng các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm; hộ ông Đồng Văn Hiếu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, PCT UBND huyện;

- Thanh tra huyện;

- Trung tâm PTQĐ (03b);

- Phòng TN&MT (03b);

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


Triệu Văn Quân
tải về 24.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương