UỶ ban nhân dân tỉnh hà namtải về 6.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích6.28 Kb.
#7637

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 660/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH 1428/2001/QĐ-UB, QUYẾT ĐỊNH SỐ 863/2003/QĐ-UB VÀ QUYẾT ĐỊNH 829/2003/QĐ-UB CỦA UBND TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 28/TTr-STP ngày 22 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: Quyết định số 1428/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2001 quy định về cơ chế và chính sách khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Quyết định số 863/2003/QĐ-UB ngày 05 tháng 8 năm 2003 về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích, đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và Quyết định 829/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003 về việc ban hành quy định đầu tư xây dựng và quản lý cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện, thị xã và cụm Tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã, thị trấn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
LuuTSon/FSTP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga


 

 


tải về 6.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương