UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UBChuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9 Kb.
#21504

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Số 469 QĐ/UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 12 năm1991

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Về việc thành lập công ty lương thực Hồng Lĩnh

------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 11/7/1989;

- Căn cứ tình hình thị trường ở những huyện phía bắc của tỉnh

- Xét đề nghị của các ông: Trưởng ban TCCQ tỉnh, Giám đốc liên hiệp công ty lương thực.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay thnàh lập công ty Lương thực Hồng Lĩnh trực thuộc công ty lương thực Hà Tĩnh. Trên cơ sở chuyển thể trạm kho vận được giao từ Nghệ Tĩnh về.

Công ty là đơn vị cơ sở, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Địa điểm công ty: Đóng tại thị xã Hà Tĩnh.

Điều 2. - Chức năng nhiệm vụ của công ty:

Thu mua, bảo quản, chế biến lương thực và làm chức năng bán buôn trên thị trường được phân công như: Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Thị trấn Hồng Lĩnh, Nghi Xuân…Tổ chức bộ máy được quy định:

- Giám đốc, 1 đến 2 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng,

- Các chức danh trên được bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo qui chế hiện hành. Được bố trí các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, các kho tàng, chế biến, cửa hàng…

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tỉnh, Giám đốc ngân hàng Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, Giám đốc liên hiệp công ty lương thực Hà Tĩnh và ông Giám đốc công ty lương thực Hồng Lĩnh

chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 3

- Lưu:VP/UB


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
K.T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Hoàng Trạch


Каталог: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH


Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương