UỶ ban nhân dân tỉnh yên báItải về 13.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích13.69 Kb.
#2661

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI


Số: 1008/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 30 tháng 6 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí

đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách

nhà nước của tỉnh Yên Bái

______________


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 294/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 14/TTr-SKHCN ngày 12 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (kèm theo bản định mức chi tiết).

Điều 2. Giao Khoa học và Công nghệ chñ tr× phèi hîp víi Së Tµi chÝnh h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ cã đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng ®Þnh møc chi ®· ®­îc phª duyÖt.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài Chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.N¬i nhËn:

KT. Chñ tÞch


- Tỉnh uỷ (B/c);

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Chuyên viên TC,TH;

- Như điều 3 QĐ;- Lưu: VT-VX.


phã Chñ tÞch
Nguyễn Văn BìnhКаталог: Lists -> DocumentLaws -> Attachments
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> Ubnd tỉnh yên bái hộI ĐỒng biên tập cổng giao tiếP ĐIỆn tử TỈNH

tải về 13.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương