UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNHtải về 22.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích22.29 Kb.
#4123

UỶBAN NHAN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

----------

Số: 1127/QĐ - UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà tĩnh, ngày 04 tháng 6 năm 2005.

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNHVề việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy

của Đoàn điều tra Quy hoạch Nông, Lâm nghiệp Hà Tĩnh

--------------------------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 - 6- 1994;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đoàn điều tra quy hoạch nông, lâm nghiệp Hà Tĩnh”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Trưởng đoàn điều tra quy hoạch nông, lâm nghiệp Hà Tĩnh, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Chủ tịch

TRẦN ĐÌNH ĐÀN

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

CỦA ĐOÀN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH NÔNG, LÂM NGHIỆP HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1127 ngày 04 tháng 6 năm 2003 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
Điều 1: Chức năng:

Đoàn điều tra quy hoạch nông, lâm nghiệp Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tĩnh. Thực hiện chức năng quy hoạch sử dụng đất nông, lâm nghiệp và rừng tự nhiên, quy hoạch phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và quy hoạch bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Quản lý, lưu trữ các tài liệu về đất đai, tài nguyên, nông, lâm nghiệp phục vụ công tác quản lý Nhà nước của ngành.Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Điều tra tài nguyên rừng (bao gồm: gỗ, nứa, các loại lâm đặc sản khác, các loại chim muông, thú quý) đất trồng rừng, đất trồng cây công nghiệp, đất nông nghiệp để xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

2. Quy hoạch phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp trên địa bản tỉnh, phục vụ việc xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về nông nghiệp & PTNT bao gồm:

- Quy hoạch sử dụng đất nông, lâm nghiệp vĩ mô;

- Quy hoạch 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sanr xuất) quy hoạch định canh, định cư.

- Xác định cơ cấu cây trồng trên đất lâm nghịêp, đất nông nghiệp, quy hoạch vùng kinh tế Nông – Lâm nghiệp tập trung, quy hoạch các khu kinh tế Nông – Lâm nghiệp tổng hợp...

- Lập các dự án đầu tư xây dựng các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, cây công nghiệp mũi nhọn, khu kinh tế nông – lâm nghiệp tập trung và các dự án đầu tư phát triển Nông thôn...

- Phối hợp với Chi cục phát triển lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ thẩm định hồ sơ phương án điều chế rừng đối với các tổ chức khai thác tài nguyên rừng, phương án mở rộng, thay đổi cây trồng đối với các tổ chức kinh tế nông – lâm nghiệp.

3. Thống nhất quản lý và tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, quy hoạch, thiết kế chuyên nghành.

4. Xây dựng các loại bản đồ: tài nguyên, quy hoạch, thổ nhưỡng...

5. Theo định kỳ kiểm kê, phúc tra rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, cung cấp các thông tin về tài nguyên và tình hình sử dụng đất nông – lâm nghiệp.

6. Lưu trữ hồ sơ về tài nguyên, đất đai, quy hoạch và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến công tác điều tra quy hoạch chuyên ngành theo quy định của Nhà nước.

7. Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng cơ bản nông – lâm nghiệp (thiết kế, khai thác, trồng rừng, giao đất, giao rừng) khi có yêu cầu.

8. Quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Đoàn theo pháp luật về phân cấp của Sở Nông nghiệp & PTNT.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT giao.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo đoàn: Có Trưởng đoàn và 02 Phó trưởng đoàn

- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT về mọi hoạt động của Đoàn.

- Phó Trưởng đoàn được Trưởng đoàn phân công phụ trách một hoặc một số công tác của Đoàn, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Trưởng đoàn về lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

- Bộ phận Quy hoạch - Kỹ thuật

- Bộ phận Bản đồ

- Đội điều tra.

Chức năng, nhiệm vụ của đội điều tra, các bộ phận do Trưởng đoàn quy định.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng đoàn, Phó đoàn và các chức danh khác của Đoàn điều tra quy hoạch Nông Lâm nghiệp, thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Biên chế của Đoàn: Được của UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và PTNT.Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Giao cho Giám đốc Sở Nông nghiệp – PTNT chỉ đạo Trưởng đoàn điều tra quy hoạch nông, lâm nghiệp xây dựng Quy chế làm việc, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đúng cơ cấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Trong quá trình thực hiện có điều gì cần bổ sung, sửa đổi, Trưởng đoàn báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT để thống nhất với Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh quyết định.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
Каталог: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH

tải về 22.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương