Ubnd tỉnh nhận được công văn số 1939/bkhcn-tđC ngày 17 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợptải về 8.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.38 Kb.
#5176

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1219/UBND-XDCB


V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

Sở Khoa học và Công nghệ.

UBND tỉnh nhận được công văn số 1939/BKHCN-TĐC ngày 17.5.2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành cơ quan liên quan; UBND các huyện thị xã, thành phố nghiên cứu, góp ý với nội dung dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo tinh thần công văn số 1939/BKHCN-TĐC ngày 17.5.2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (có công văn kèm theo).

Góp ý bằng văn bản gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) và UBND tỉnh trước ngày 22 tháng 5 năm 2016./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP NCN.XDCB;

- Lưu: VT, KT-TH, CN.XDCB.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Kim Thành


tải về 8.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương