Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 42.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích42.69 Kb.
#7676


UBND TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 32

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1431/QĐ-BCĐ

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn

tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011 - 2020TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020;

Xét Tờ trình số 34/TTr-BCĐ, ngày 23/6/2011 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – Phó Trưởng ban thường trực,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án 32).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 32 tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TRƯỞNG BAN

Đã ký
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Văn ThanhUBND TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 32

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 32 tỉnh Vĩnh Long

giai đoạn 2011-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1431/QD-BCĐ,

ngày 20/7/2011 của Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 32 tỉnh Vĩnh Long)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo Đề án 32 tỉnh Vĩnh Long là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động về phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên Đề án 32 tỉnh Vĩnh Long thực hiện theo qui định tại Điều 2 Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020.Điều 2. Ban Chỉ đạo tự giải thể khi Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 kết thúc.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN

Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức ở địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án;

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo;

- Điều hành, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện;

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo;

- Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh các biện pháp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền.Điều 4. Nhiệm vụ của các Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

1. Phó Trưởng ban thường trực (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

- Thường trực Ban Chỉ đạo thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo điều hành công việc khi Trưởng ban Chỉ đạo đi vắng;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, giải pháp thực hiện đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; xây dựng mạng lưới tổ chức cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; giám sát các hoạt động đề án.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghề công tác xã hội cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

- Quyết định thành lập và trực tiếp chỉ đạo Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo (sau đây gọi là Tổ Chuyên viên);

2. Phó Trưởng ban (Phó Giám đốc Sở Nội vụ): Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các trung tâm công tác xã hội và các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh đúng theo trình tự thủ tục quy định; đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh; nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội; quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề công tác xã hội.

3. Phó Trưởng ban (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo): Phối hợp với các sở, ngành liên quan thiết lập mạng lưới viên chức công tác xã hội trong các trường học.

4. Phó Trưởng ban (Phó Giám đốc Sở Tài chính): Theo dõi, hưóng dẫn và đôn đốc việc bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch Đề án 32 trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị theo quy định.

5. Phó Trưởng ban (Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long): Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cấp hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên về nghề công tác xã hội; tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên tình nguyện tham gia công tác xã hội, tham gia triển khai thực hiện kế hoạch.

Điều 5. Nhiệm vụ của các uỷ viên Ban Chỉ đạo:

1. Uỷ viên Ban Chỉ đạo (Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông): Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định hưóng tuyên truyền cho các cơ quan thông tin đại chúng về công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức trong nội bộ các cơ quan và xã hội về chủ trương phát triển nghề công tác xã hội.

2. Uỷ viên Ban Chỉ đạo (Phó Giám đốc Sở Tư pháp): Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan để phát triển nghề công tác xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Uỷ viên Ban Chỉ đạo Đề án 32 (lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh): Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện Đề án 32. Căn cứ vào chương trình kế hoạch của Ban Chỉ đạo, từng cấp có kế hoạch lồng ghép vào kế hoạch của ngành, đơn vị để đôn đốc đơn vị thực hiện Đề án 32 trong lĩnh vực phụ trách.Chương III

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 6. Phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo:

Ban Chỉ đạo Đề án 32 tỉnh làm việc theo chế độ tập thể thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban thường trực khi được uỷ quyền.

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm, Ban Chỉ đạo tổ chức họp sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động và đề ra kế hoạch cho giai đoạn tới.

- Các phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được thông báo bằng văn bản về nội dung thời gian và địa điểm trước 05 ngày làm việc; trường hợp không tổ chức được cuộc họp thì gửi tài liệu cho uỷ viên Ban Chỉ đạo để lấy ý kiến. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham dự đầy đủ, nghiên cứu văn bản, chuẩn bị ý kiến thảo luận, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban Chỉ đạo Đề án 32; nếu không tham dự họp do bận công tác, phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng ban.

- Trong các phiên họp của Ban Chỉ đạo, các vấn đề được đưa ra thảo luận, các đề xuất của uỷ viên Ban Chỉ đạo được thảo luận tập thể và theo kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban thường trực tại các phiên họp và được thể hiện bằng văn bản.

Trường hợp các thành viên Ban Chỉ đạo đi công tác, học tập dài hạn (từ 3 tháng trở lên) hoặc điều chuyển sang cơ quan khác công tác thì phải báo cáo bằng văn bản gửi Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, thay đổi kịp thời.

- Ban Chỉ đạo làm việc với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để xác định các lĩnh vực ưu tiên trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch; căn cứ vào nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể được phân công, mỗi uỷ viên Ban Chỉ đạo chủ động thực hiện công việc được giao và đề xuất những giải pháp cần thiết để đề án được thực hiện hiệu quả.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của chương trình theo kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo (thông qua Tổ Chuyên viên).Điều 7. Các uỷ viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, ngoài việc đề xuất cơ chế, chính sách Đề án 32 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ban, ngành quản lý, còn có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về những vấn đề được phân công.

Mỗi uỷ viên Ban Chỉ đạo ngoài việc chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện đối với lĩnh vực phụ trách, còn được phân công chỉ đạo ở địa phương. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và 01 năm, uỷ viên Ban Chỉ đạo trực tiếp kiểm tra hoặc cử cán bộ của đơn vị mình kiểm tra tình hình thực hiện đề án tại địa phương được phân công. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc các đợt kiểm tra, uỷ viên Ban Chỉ đạo phải báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Ban Chỉ đạo (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để Tổ Chuyên viên tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo.Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Bổ sung, sửa đổi quy chế:

Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi quy chế, Phó Trưởng ban thường trực báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.Điều 9. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc vượt quá thẩm quyền, Ban Chỉ đạo tổng hợp ý kiến trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Văn Thanh
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 42.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương