Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộctải về 10.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.53 Kb.
#5453

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1249 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 1994


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc tách trường PTCS Trường Lộc - Can Lộc.

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ thông tư số 53/TT ngày 17/12/1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nguyên tắc tổ chức sắp xếp mạng lưới trường học.

- Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 318/KHTV ngày 01 tháng 8 năm 1994.QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay tách trường PTCS Trường Lộc thành 2 trường :

- Trường Tiểu học xã Trường Lộc.

- Trường PTTH cơ sở Trường Lộc.

Trường Tiểu học và PTTH cơ sở là những đơn vị sự nghiệp có con dấu riêng và hạch toán báo sổ với phòng Giáo dục Đào tạo huyện Can Lộc.

Địa điểm của 2 trường đóng tại xã Trường Lộc.

Điều 2. - Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của trường thực hiện theo thông tư số 7977/TT.LB ngày 7/12/1992 của Liên Bộ : Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định số 714/QĐ.UB ngày 26/12/1992 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. - Giao cho ông Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Can Lộc chỉ đạo phòng Giáo dục - Đào tạo, UBND xã có phương án sắp xếp lại tổ chức, bố trí cán bộ và chăm lo đầy đủ cơ sở vật chất và thiết bị cho nhà trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Chủ tịch UBND xã Trường Lộc và Hiệu trưởng của 2 Trường có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận

- Như điều 4

- TT. T.Uỷ

- TT.HĐND tỉnh

- Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Ban TCTU

- Liên đoàn Lao động tỉnh

- Công an tỉnh

- Cục thuế

- Lưu VP/UBND tỉnhTM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mão

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Ban
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH

tải về 10.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương