VĂn phòng luật sư V. L. Ctải về 23.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích23.38 Kb.
#2516
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ V.L.C

628 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.HCM

Tel :(08) 38 337 418 - Fax : (08) 38 350 324

Email: Luatsutrungvlc@gmail.com - Website : vlcvn.com

BẢNG GIÁ TIỀN THÙ LAO

ỦY QUYỀN TOÀN BỘ CHO LUẬT SƯ KIỆN ĐÒI NỢ


TT

Giá trị tài sản kiện đòi

Phí thù lao luật sư/vụ

1

Từ 50.000.000 đến 100.000.000 đồng

10.000.000 đồng + 10 % phần vượt quá 50.000.000 đồng

2

Từ 100.000.000 đến 500.000.000 đồng

15.000.000 đồng + 10 % phần vượt quá 100.000.000 đồng

3

Từ 500.000.000 đến 1.000.000.000 đồng

45.000.000 đồng + 10 % phần vượt quá 500.000.000 đồng

4

Từ 1.000.000.000 đến 5.000.000.000 đồng

95.000.000 đồng + 5 % phần vượt quá 1.000.000.000 đồng

5

Từ 5.000.000.000 đồng trở lên

250.000.000 đồng + 0,5 % phần vượt quá 5.000.000.000 đồng


Lưu ý :

- Thanh toán ½ tiền thù lao ngay sau ký hợp đồng. Thua kiện sẽ hoàn lại

- Nếu thương lượng thu hồi nợ được thì chỉ thu ½ tiền thù lao

- Tiền thù lao ở trên chưa tính 10% VAT bên yêu cầu đòi nợ phải trả.

- Thu tiền có chứng từ Phiếu thu, Hóa đơn VAT


Liên hệ : Luật sư Nguyễn Văn Trung để biết thêm chi tiết. ĐT : 0909 991815

DELEGATION OF LAWYERS OF HO CHI MINH CITY

V.L.C LAW OFFICE

628 Le Hong Phong, Ward 10, District 10, HCM City

Tel :(08) 38 337 418 - Fax : (08) 38 350 324

Email: Luatsutrungvlc@gmail.com - Website : vlcvn.com
FEE LIST

TOTALLY AUTHORIZED

THE LAWYER TO SUE FOR DEBT RECOVERY


NO.

Value of sued assets

Fee for lawyer/Case

1

From 50,000,000 to 100,000,000 VND

10,000,000 VND + 10 % of the amount over 50,000,000 VND

2

From 100,000,000 to 500,000,000 VND

15,000,000 VND + 10 % of the amount over 100,000,000 VND

3

From 500,000,000 to 1,000,000,000 VND

45,000,000 VND + 10 % of the amount over 500,000,000 VND

4

From 1,000,000,000 to 5,000,000,000 VND

95,000,000 VND + 5 % of the amount over 1,000,000,000 VND

5

Up to 5,000,000,000 VND

250,000,000 VND + 0,5 % of the amount over 5,000,000,000 VND


Notes:

- Pay ½ fee right after signing in the contract. Refund in case of suit-loser

- In case of being successful in debt recovery, only collect ½ fee

- The above fee excludes 10% VAT paid by the party who asks for payment of the debt.- Payment must be enclosed with the Receipt, VAT invoice

Contact: Lawyer-Nguyen Van Trung for more information. Tel: 0909 991815


page of page

Каталог: doc viewer.aspx?fileName= -> upload -> document
document -> Tnhh một thành viên công ty cổ phần cấp nưỚc thủ ĐỨC
document -> Quyết định 1653/QĐ-tchq của Tổng cục Hải quan về việc ấn định thuế đối với hàng hoá nhập khẩu
document -> Số: 24/2005/tt-blđtbxh
document -> Cty cp công nghiệp thủy sảN
document -> Thông tư số 89/1998/tt-btc ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-cp ngày 11/5/98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng
document -> CUÏm thu truyeàn thanh khoâng daây kyõ thuaät soá
document -> Cô sôû nhaän thöùc chung veà chöùc naêng nhieäm vuï, cô sôû khoa hoïc veà vieäc trang bò phöông tieän kyõ thuaät töông xöùng vôùi chöùc naêng nhieäm vuï ñoái vôùi heä thoáng truyeàn thanh

tải về 23.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương