V/v Thành lập Trung tâm lưu trữ trực thuộc Văn phòng ubnd tỉnhtải về 18.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích18.03 Kb.
#26807

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh Ninh Bình
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------
---------------------------------

Số: 892/1998/QĐ-UBNinh Bình, ngày 24 tháng 7 năm 1998
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

V/v Thành lập Trung tâm lưu trữ trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Căn cứ thông tư số 40/1998/TT-TCCP ngày 24/01/1998 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn tổ chức lưu trữ ở cơ quan Nhà nước các cấp.

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Thành lập Trung tâm lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm lưu trữ có chức năng giúp Chánh văn phòng và giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong phạm vi tỉnh.

Trung tâm lưu trữ có con dấu riêng.Điều 2: - Nhiệm vụ, quyền hạn:

1) Căn cứ vào các quy định của Nhà nước về công tác lưu trữ, soạn thảo các văn bản về quản lý công tác lưu trữ trình UBND tỉnh ban hành.

2) Hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan trực thuộc tỉnh và huyện, thị xã thực hiện thống nhất các chế độ, quy định, nguyên tắc về quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

3) Thực hiện chế độ thống kê Nhà nước về tài liệu lưu trữ, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của tỉnh với cơ quan quản lý lưu trữ Nhà nước cấp trên.

4) Tổ chức ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong phạm vi tỉnh.

5) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức lưu trữ của Trung tâm lưu trữ tỉnh; Lập kế hoạch xây dựng kho tàng, mua sắm thiết bị và dự trù kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm lưu trữ tỉnh.

6) Thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ vào kho lưu trữ của tỉnh.

7) Thực hiện chế độ thống kê và bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ hiện đang quản lý ở Trung tâm lưu trữ tỉnh.

8) Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ ở Trung tâm lưu trữ tỉnh.

Trung tâm lưu trữ tỉnh chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ của cục lưu trữ Nhà nước.Điều 3: - Cơ cấu tổ chức và biên chế:

- Trung tâm lưu trữ tỉnh có Giám đốc phụ trách, giúp việc Giám đốc có 1 Phó giám đốc.

- Trung tâm lưu trữ tỉnh có bộ phận quản lý nghiệp vụ và bộ phận quản lý kho lưu trữ.

- Biên chế của Trung tâm lưu trữ nằm trong tổng biên chế của Văn phòng UBND tỉnh.Điều 4: - Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế quyết định số 1174/QĐ-UB ngày 8/10/1997 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Trung tâm lưu trữ tỉnh thi hành quyết định này./.Nơi nhận:T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH


- Như điều 4
K/T Chủ tịch

- Cục lưu trữ Nhà nước (để b/c)
Phó Chủ tịch

- Lưu Vt, VpKT/141
Hà Trí ThứcКаталог: vbpq ninhbinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd (sửa đổi) ngày 21/6/1994
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v: Phê duyệt Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> C«ng M¸y §¬n gi¸ §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi 500m b»ng m¸y c¹p 16m
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> V/v Đổi tên và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chưc bộ máy của Sở Công nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh ninh bìNH

tải về 18.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương